Stjärnkampen

Nyheter

Barnkonventionen - Stjärnkampens viktigaste uppdrag

BK BK
Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag vilket innebär att all organiserad barn- och ungdomsverksamhet inom idrottsrörelsen ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv.

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen består av 54 artiklar som beskriver barns mänskliga rättigheter. Artiklarna täcker flera olika områden, bland annat barnets rätt till skydd mot utnyttjande, övergrepp, diskriminering, att inget barn ska svälta och att alla barn har rätt till utbildning. Barnkonventionen berör alla barn under 18 år.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

Fyra av de 54 artiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas och bruka kallas för konventionens grundprinciper.

Artikel 2
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3
Vid alla beslut som rör barnet ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad.

Stjärnkampens viktigaste uppdrag

I stjärnkampen finns uppdraget ”Barnkonventionen” där ungdomarna och ledarna tillsammans jobbar med artikel 12. Mycket handlar om att skapa kunskap kring Barnkonventionen, att den finns och varför men även att prata kring hur den tillämpa på bästa sätt i varje unik situation i träningsgruppen och föreningsmiljön. Ungdomarna ställs inför ett case tagit ur orienteringsverksamheten där de får diskutera kring hur de skulle önska att situationen hanteras. Förhoppningen är att diskussionerna leder till att ungdomarna både ges större möjlighet att tycka till om verksamheten de är aktiva i men även att de på eget initiativ tar mer utrymme och vågar framföra sina åsikter.

Skribent: Moa Olsson