Svensk Orientering logotyp
21.04.2021

Träningar under vårdatumperioden, vad gäller?

Orientering
Inställda tävlingar, innebär fler träningar, ofta i samverkan med andra klubbar. Snart är det vårdatumperiod, alltså ett antal veckor då orienterarna tar extra stor hänsyn till bland annat djuren. Vad gäller vid träningar från den 11 maj?

Träningsorientering under Vårdatumperioden 2021
Våren 2021 ser ut att bli en kopia på våren 2020. Innebär att tävlingar ställs in och att klubbar och enskilda letar attraktiva och arrangörseffektiva aktiviteter som substitut för de inställda tävlingarna.

StOF ambition är att på bästa sätt följa Naturvårdsverkets ”Allmänna Råd”, det vill säga minimera vårt organiserade orienterande under Vårdatumperioden, utan att stänga helt! Vi tror och hoppas att arrangörer av periodens erbjudanden tar ett tydligt ansvar och ger de som vill utnyttja träningsaktiviteten klara anvisningar.

FAKTA
Vårdatumperioden – fullständigt tävlingsstopp, är densamma varje år. D.v.s. under tiden 11 maj – 30 juni inom vårt distrikt, får endast ”klubbinterna” arrangemang genomföras. Grundtanken är att under denna tid på året klarar djuren med nyfödda ungar, klarar de störningar som ett begränsat antal orienterare under en kort tidsperiod, utgör. Detta förutsätter dock att vi vidtar åtgärder för att minimera störningen och att deltagarna agerar respektfullt mot djur och natur. SOFT har preciserat antalet orienterare vid ett och samma tillfälle till 150 deltagare under Vårdatumperioden.

2020 hände en del klavertramp när klubbar eller enskilda arrangerade stora aktiviteter, både utanför och under Vårdatumperioden. Det mest uppmärksammade var en träning i Tyresta naturreservat en lördag, utan samråd med markägaren och förvaltaren, vilket både Svensk Orienterings regler och an-visningar anger och som står uttryckligen i reservatsföreskrifterna. Händelsen är anmäld till Länsstyrelsen.
De träningssammarbeten som vuxit fram på senare år växte ytterligare under 2020 och blev, på grund av brist på tävlingar, ganska stora aktiviteter. Till skillnad mot tidigare så användes dessutom inte bara på de traditionella tisdagarna och torsdagarna, utan även helgdagar. När stora aktiviteter genomförs från olika parkeringar och samlingsplatser för friluftsområden, som även allmänheten an-vänder i större omfattning i coronapandemins spår, skapar detta en del uppmärksamhet och upp-rördhet hos vissa i allmänheten. Men även hos markägare och jägare, som blev varse att det pågick aktiviteter utan deras vetskap. Både StOF och kartägarna fick under 2020 hantera efterdyningar av detta.

StOF, via Markkommittén och StOF-kansliet tog under sommar och hösten 2020 fram riktlinjer för hur ett träningsarrangemang ska förberedas och genomföras, inklusive aktiviteter under Vårdatum-perioden. Detta framgår av StOF:s Infoblad 12 som finns att läsa på StOF:s hemsida, Markfrågor. Utvecklingsmiljön har genom StOF (Per Forsberg) därutöver genomfört utbildning för klubbarnas trä-ningsansvariga. Utbildningen tar uppträningsarrangemang över lag och i synnerhet vad man ska tänka på under den känsligaste perioden maj och juni. Klubbarna har uppmanats att genomföra en fortsättning på dessa utbildningar internt i klubbarna.

Något som inte varit så vanligt förekommande under våren 2020, är de så kallade 70+-ligorna och veckans banor. Under senare delen av 2020 och vinter och våren 2021 har dessa aktiviteter blivit lite av det normala på grund av de fortsatta restriktionerna. Det har i princip bara varit tillåtet med individuell träning eller träningar i små grupperingar och därför har 70+-ligorna och veckans bana blivit mycket populära. Den avgörande faktorn är att dessa arrangemang är tillgängliga under en längre tid med fullständig frihet för den tränande att välja tid för utnyttjandet. Normalt är dessa arrangemang tillgängliga en till 2 veckor.
Men, många av Veckans banor, Luffarligan och 70+-ligorna arrangeras av personer som inte är så tätt kopplade till klubbarnas träningsverksamhet, till och med utan klubbstyrelsernas medvetande. Detta innebär att de utbildningar och det infoblad som StOF genomfört och tagit fram, antas till delar är okända bland dem.

70+-ligorna och Veckans banor marknadsförs i huvudsak via Luffarligans hemsida. Observera att ansvariga för hemsidan eller ledningen för Luffarligan, enligt gällande ramavtal med StOF, inte tar något ansvar för att arrangörerna har detaljplanerat arrangemanget med kartägarna, ej heller genomfört samråd med markägare eller i övrigt följt de rutiner och riktlinjer som gäller för arrangörer av orienteringsarrangemang. En uppenbar risk finns därför att arrangörerna av dessa arrangemang inte har erforderlig kunskap om hur man arrangerar och tar sitt ansvar. Det olyckliga träningsarrangemanget i Tyresta naturreservat får inte hända igen!

GÖR SÅ HÄR!
StOF uppmanar därför klubbarnas träningsansvariga, Luffarligans banläggare, banläggare av 70+-ligan och Veckans banor samt övriga banläggare att:
           Ta del av Infoblad 12!
           Begränsa arrangemanget till 3 träningsdagar under 7 dagar!
           Max 150 deltagare under perioden.
           Genomför arrangemanget enligt nedan:
              - Genomför första träningsdagen!
              - Låt träningsområdets vilt återhämta sig i 2 dagar!
              - Nästa dag för den andra träningen blir dag 4!
              - Låt träningsområdets vilt återhämta sig i 2 dagar!
              - Nästa dag för den tredje och sista träningen blir dag 7!

Markkommitténs bedömning är att t.ex. rådjur och älgar kan behöva återförenas med sina nyligen födda kalvar och dra sig bort från banstråken. Bedömningen är också att uppskrämda hönor (tjäder, orre och järpe) kommer att återgå till redet och fortsätta ruvningen. Kläckning sker första veckan i juni.

StOF förlitar sig på att arrangör liksom tränande orienterare tar sitt ansvar med syfte att säkerställa att vi har tillgång till bra orienteringsmarker även under ti-den 11 maj – 30 juni.

Men ….
några områden är mer känsliga än andra under Vårdatumperioden. Nedan angivna skogar tillhör våra bästa orienteringsmarker men är också så värdefulla att de är Naturreservat. Kallas här "Inteområden".

Markkommittén bedömer att dessa Inteområden endast medger enskild träning och några enstaka klubbinterna aktiviteter under perioden. Restriktivt utnyttjande gäller alltså. Samråd med kartägaren!

Det åligger kartägaren att i sin roll avväga belastningen.

Tyvärr gäller olika föreskrifter för resp. reservat. Syftet är dock detsamma. D.v.s. - Skydda de höga

naturvärdena. Se nedan!

Någon organiserad orientering ska inte förekomma 11/5-30/6 i angivna delar av reservaten. Gäller de rödmarkerade områdena= "Inteområden".
  Lida naturreservat (Gäller söder Getaren + Råby-Lilla Skogssjön-Stora Skogssjön) Bild 1
 
 Flemingsbergsskogens naturreservat (Gäller västra delen = Väster Sörmlandsleden) Bild 2
 
 Paradisets Tornbergets naturreservat (Gäller söder Brink-Näset ned till väg 257).     Bild 3 + Bild 4
      Generellt gäller Föreskrifterna: Ska ej utgöra hinder för den normala orienteringsverksamheten. Arrangemang med fler än 100 deltagare kräver samråd 

 Tyresta naturreservat. (Gäller Brakmaren-Vissvass-Åvaviken-Vinåker-Mörby-Åvavägen- Högsta- Svartbäcken-reservats-/nationalparksgränsen)  Bild 5. 
      Generellt gäller Föreskrifterna: Deltagare fler än 100 resp. uppsättande av skärmar/snitslar kräver samråd


Lycka till! / Lars Forsberg & Anders Winell

RELATERADE NYHETER

Solnedgång
Sommarläger i sommarvärme
orienterare
Första tredjedelen i elitprisligan avklarad
Stora Tuna damsegrare vid 10mila 2024
Lyckat 10mila genomfört!
Fler nyheter