Kartritning skog fältmoment - grund
Denna utbildning är till för nya och blivande kartritare och består av ett fysiskt fältmoment med inriktning på kartritning i skog, enligt ISOM 2017-2. Den erbjuds som en del i grundutbildningen för kartritning och ger en bra grund för fortsatt kartritning i fält.
Fältmomenten för kartritare riktar sig till både nya och blivande kartritare som en del i SOFT:s grundutbildning för kartritare. Utbildningen sker fysiskt på plats under en dag.

Fältmomentet är ett mycket viktigt moment i kartritning, där teorierna i kartnormen kombineras med praktiska färdigheter till den slutliga produkten, själva orienteringskartan. Det är i fältmomentet kartritaren verkligen får tillämpa sina kunskaper och göra de viktiga bedömningar och avvägningar som behövs för att tolka terrängen till en korrekt och läsbar karta, allt enligt kartnormens och kartografins alla regler.

Fältmomentet består av en fysisk lärarledd träff under en dag och erbjuds vanligtvis på olika platser i landet och med inriktning kartnorm för skog (ISOM 2017-2). För fältmoment baserat på andra kartnormer se separata fältmoment/utbildningar.

Innehållet under träffen bygger på grundutbildningen för kartritare och givetvis själva kartnormen. Stor vikt läggs på terrängöversättning och tolkning av olika terrängtyper med mål att deltagaren ska bygga förståelse för hur man bör tänka vid fältarbetet och vad som är lämpliga respektive olämpliga lösningar i olika situationer.

Utbildningen tar inte upp kunskap om programvara och utrustning för att rita kartan i fält och lägger endast en begränsad del på hanteringen av kartan framför datorn innan och efter fältarbetet. Därför behöver du som deltagare skaffa och lära dig behärska din egna utrustning innan träffen.

Anmälan sker genom anmälan till specifikt utbildningstillfälle, se kalendern för planerade tillfällen.

Avgift för utbildningen är kopplad till träffen och kan variera mellan tillfällen.

Avanmälan utan avgift är möjlig fram till sista dag för ordinarie anmälan. Om deltagare drabbas av sjukdom som gör att hen inte kan delta vid de utbildningstillfälle hen är anmäld till erbjuds deltagaren att delta vid senare tillfälle.

Agenda:
•    Samling och introduktion 30 min
•    Ev. förberedelser framför datorn och med utrustning 30 min
•    Ritning och diskussion i fält 2 h
•    Lunch 1 h
•    Ritning och diskussion i fält 2 h
•    Läsbarhetstest, renritning och jämförelse framför datorn 1,5 h


Förkunskaper:
För att medverka på fältmomentet ska man ha läst kartnormen för skog ISOM 2017-2, som återfinns på SOFTs filarea, tillsammans med övrigt nyttigt kartmaterial.
https://orienteringse.sharepoint.com/:f:/s/SOFT-Externt/Enz7sLzDcktAkj6-jhXdNl8BhX1ny6Qh7ABE-nAGs7l5vw?e=DwtCVq

 

På hemsidan under kartfrågor återfinns mer stödmaterial.
https://www.orientering.se/forening/kartfragor/

 

För att deltaga i utbildningen krävs också att man har egen programvara och utrustning för att framställa kartorna, både i fält och hemma. Rekommenderad programvara är Ocad Orienteerings senaste betalversion. Alternativ programvara är Open Orienteering Mapper, som är en gratisversion. Dessa program har olika krav på hårdvara.

Du förväntas ha förberett din egen ritutrustning med en kartritningsfil med korrekt symboluppsättning och inlagt grundmaterial innan utbildningstillfället. Grundmaterial och/eller äldre karta tillhandahålls av utbildaren via mail efter att anmälan stängt.