Kommunikation

2030 är orientering en etablerad och välkänd mediesport. 2030 är svensk orientering framgångsrik i både synlighet och kommunikation. 2030 har svensk orientering relevanta och samtida kommunikationskanaler.
Kommunikation är i grunden ett samspel mellan olika parter. Kommunikation handlar om att informera, att lyssna och interagera. All kommunikation inom svensk orientering präglas av öppenhet, tillgänglighet, synlighet och dialog. Kommunikationsarbetet, såväl internt som externt, är professionellt och målmedvetet. Kommunikationen är anpassad utifrån målgrupp och kanaliseras utöver möten genom till exempel tv, webbplatser och sociala medier.

[Tillbaka till Strategisidan]

Kommunikation 2024-2026
Vi ska utveckla en långsiktig och hållbar kommunikationsplan för extern och intern kommunikation.

Vi vill utveckla och växa i våra sociala medier och addera nya relevanta kanaler för att nå hela svenska befolkningen.

Vi vill vidare bygga orientering.se som navet för hela Svensk Orientering och synliggöra orientering som en idrott för alla där vi genom kommunikation har anpassat vår kommunikation för riktade kanaler.

Genom PR och riktade insatser vill vi ge orienteringen ökad synlighet i media samt lyfta våra landslagsaktiva som ambassadörer och profiler för sporten.

Vi vill fortsätta satsa på tidningen Orienteraren och bygga den som en "måste-tidning" för alla inom orienteringen.

Kommunikationspolicy för Svensk Orientering

[Beslutad av förbundsstyrelsen 2023-05-04] [Kommunikationspolicy att ladda ner]

För att vi ska nå våra övergripande mål enligt Kompassriktning 2030, och för att orienteringsidrotten ska utvecklas, behöver vi utveckla kommunikationen om vår verksamhet.

Kommunikationspolicyn sätter ramen för Svensk Orienterings arbete med kommunikation.

Den omfattar anställda på Svenska Orienteringsförbundet och Svensk Orientering Events AB, aktiva/landslagslöpare, styrelsemedlemmar, ledare och förtroendevalda i föreningar och distrikt, kartritare, banläggare med flera; kort sagt – alla anställda och engagerade i Svensk Orientering.

Policyn gäller både för intern och extern kommunikation. De kommunikationsplaner som tas fram för respektive verksamhetsområde ska alltid gå i linje med denna policy.

Policyn ska fungera över tid. Därför är den övergripande och fördjupar sig inte i begreppsförklaring, teori, specifika kanaler eller aktiviteter. Policyn ska utvärderas en gång om året och kan vid behov justeras.

1. Mål Svensk Orientering

Kompassriktning 2030 anger två övergripande mål:

 • Flera och mera
 • Världens bästa landslag

Målen är både skilda åt och lever i synergi med varandra. Synergin kan beskrivas så här:

Flera medlemmar som är mer aktiva genererar över tid större tillväxt till eliten och kommande landslag. Världens bästa landslag väcker medias intresse att rapportera om våra framgångar. Detta sprider kännedom om sporten och inspirerar flera att engagera sig mera.

2. Syfte kommunikationspolicyn

Policyn ska klargöra vad som gäller för intern och extern kommunikation så att ett enhetligt förhållningssätt skapas.

Syftet med kommunikationen är att:

 • bidra till måluppfyllelse på alla nivåer
 • förmedla en korrekt bild av verksamheten
 • stärka Svensk Orienterings varumärken.
3. Värdegrund och kärnvärden

Vår värdegrund är gemensam för hela idrottsrörelsen. All verksamhet ska utgå från glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, demokrati och delaktighet samt rent spel.

Utöver detta har vi som en del av Kompassriktning 2030 beslutat att tre kärnvärden ska genomsyra vår verksamhet och vara med oss i allt vi gör. Våra kärnvärden är de ledord som förklarar vilka tillstånd vi önskar att vi alla ska befinna oss i. Tillstånden önskar vi både mellan individer och till vår omvärld samt i relation till all vår verksamhet. Våra kärnvärden ska också vägleda oss i våra beteenden, det vill säga påverka vad vi säger och vad vi gör.

Dessa tillstånd och beteenden ska leda oss framåt och hjälpa oss nå våra mål.

Svensk Orienterings kärnvärden är: NYFIKENHET, MOD, STOLTHET.

4. Kärnvärden, beteenden och kommunikation

I grunden är kommunikation ett samspel mellan olika parter och handlar om att informera, lyssna och interagera. Våra kärnvärden vägleder oss i detta samspel. Se exempel nedan.

4.1. NYFIKENHET
Syfte: Undersöka, lära känna, förstå och utveckla – både individer, organisation och verksamheter.

Vi:

 • delar med oss, frågar andra och lär av varandra
 • lyssnar, är nyfikna på nya infallsvinklar och perspektiv
 • drar nytta av resurser och kompetenser
 • respekterar och är nyfikna på olika vägar till framgång
 • skapar klimat som ger utrymme för olikheter.
4.2. MOD
Syfte: Undanröja hinder, ge klarhet, skapa förutsättningar för förnyelse och hållbar framgång.

Vi:

 • lyssnar på kroppens signaler, och stöttar varandra att göra det
 • tar initiativ till svåra samtal/deltar i känsliga samtal
 • lyfter det som berör och engagerar
 • undersöker det okända: vågar uppfattas obekväma, få kritik, ta beslut och satsa igen
 • står för vår värdegrund.
4.3. STOLTHET
Syfte: Ge kraft, bygga gemenskap, inspirera vår omvärld.

Vi:

 • är stolta förebilder
 • känner stolthet över att vara orienterare – berättar för andra, bjuder in, inkluderar
 • är i naturen och bidrar till en fortsatt hållbar idrott med stolthet
 • representerar och tävlar för Sverige med stolthet
 • känner stolthet över att vara i ett större sammanhang där vi delar glädje.
5. Ledord kommunikation

Svensk Orienterings kommunikation ska präglas av öppenhet, tillgänglighet, synlighet och dialog. Ledorden grundar sig i förbundets strategidokument Kompassriktning 2030.  

Kommunikationsarbetet, såväl internt som externt, ska vara professionellt och målmedvetet.

Utgångspunkten är att vi ska vara öppna med det vi gör, svara på frågor om våra verksamheter och ha en god tillgänglighet.

6. Intern och extern kommunikation

Den interna kommunikationen ska ge kunskap om vad som händer i Svenska Orienteringsförbundet och Svensk Orientering Events AB, samt göra medlemmar, förtroendevalda och anställda delaktiga i verksamheten.

För att lyckas med det behövs det ansvarstänkande, professionalitet och tydlighet samt utrymme för dialog inom hela organisationen.

En väl fungerande intern kommunikation bidrar inte bara till en god extern kommunikation. Den är en förutsättning. När olika delar av verksamheten är i bra dialog internt lär vi av varandra, följer vår omvärld, utvecklar verksamheten och kan samordna kommunikationen externt.

Den externa kommunikationen är en viktig grundsten i det långsiktiga arbetet med att sprida intresse och kunskap om orienteringssporten för att locka nya medlemmar och samarbetspartners.

Kommunikationsmaterial ska vara målgruppsanpassat och lättillgängligt.

7. Målgrupper och kommunikationskanaler

Kommunikationen från Svensk Orientering ska anpassas efter respektive målgrupper, till exempel:

 • Anställda och förtroendevalda
 • Utövare
 • Föreningar
 • Distrikt
 • Samarbetspartners
 • Allmänt idrottsintresserade
 • Media, radio och tv
 • Myndigheter och beslutsfattare
Kommunikationen ska ske i de mest lämpade kanalerna för att nå ut till de olika målgrupperna på bästa och mest effektiva sätt. Se strategi, kanalval, mediemix och aktiviteter i kommunikationsplaner för respektive verksamhetsområde.
8. Ansvarsfördelning

Svenska Orienteringsförbundets styrelse beslutar om kommunikationspolicyn.

Kommunikationsansvarige utarbetar och implementerar policyn i samråd med förbundschef, VD för Svensk Orientering Events AB samt styrelsen för Svenska Orienteringsförbundet.

Alla medarbetare och förtroendevalda ansvarar för att bidra till en god kommunikation, såväl internt som externt. Medarbetare och förtroendevalda har också ett ansvar att söka och ta del av den information som var och en behöver för att utföra sitt arbete.

9. Media

Förfrågningar från media ska besvaras skyndsamt. Vår generella inställning är att vi alltid svarar på frågor och tillstår med material såsom bilder och citat.

Vid kontakter med media uttalar sig i första hand styrelseordförande eller förbundschef på förbundets vägnar, samt styrelseordförande eller VD på eventbolagets vägnar. Dessa kan i sin tur delegera till andra.

Medarbetare och förtroendevalda på riksplanet som vill ta kontakt med eller blir kontaktade av extern media ska informera kommunikationsansvarig för förbundet respektive eventbolaget om detta.

Kommunikationschefen ansvarar för att bistå förbundsstyrelse, aktiva och medarbetare inför kontakter med media. Ansvaret kan delegeras.

10. Kriskommunikation

Förhållningssätt vid kris styrs av Svenska Orienteringsförbundets respektive Svensk Orientering Events AB:s krisplaner. Ansvariga för dessa är förbundschef respektive VD. [Krisplan att ladda ner]

11. Grafisk profil

Grafiska profiler finns för att säkerställa en enhetlig layout på allt material. De innehåller vilka teckensnitt, logotyper och färger som ska användas. De ska användas vid all grafisk formgivning och syftar till intern och extern identifikation samt att öka igenkänningsfaktorn.

Svensk Orientering har flera grafiska profiler för olika verksamhetsområden och kommunikationschef ansvarar för att rätt grafisk profil används för rätt ändamål. Ansvaret kan delegeras. [Grafisk profil SOFT att ladda ner]