Förbundsmöte

Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år under tidsperioden 15 mars-15 april på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Förbundsmötet 2024Förbundsmötet 2024 kommer att hållas på Bosön den 23-24 mars.

Inkomna motioner 

Om förbundsmötet & mer information Förbundsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

Kallelse till ordinarie förbundsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre månader före mötet, dels genom brev eller e-post till OF.

Information om förbundsmöten före 2010Söker du information från något tidigare förbundsmöte än 2010, skicka då ett mail till info@orientering.se
Mer information i stadgarnaMer information om förbundsmötet med föredragningslista, ombud, rösträtt, valbarhet, beslut och valberedningen finns i gällande stadgar
Frågor & kontaktFör frågor ta kontakt med Susanne Maarup, susanne.maarup@orientering.se.