Vårt hållbarhets-arbete

Svensk orienterings verksamhetsidé är att erbjuda en idrott i världsklass för alla som vill använda kartan i skogar och urbana miljöer för att träna, tävla eller motionera och uppleva glädje och gemenskap. Vi är många som orienterar redan idag: drygt 82 000 medlemmar i 539 föreningar, och vi vill bli fler.
Pexels Stephan Seeber 1261731

Hur vi agerar

Hur vi agerar påverkar alla tre aspekterna av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig.

Att jobba med hållbarhet är helt enkelt en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vår sport.

Så hur gör vi det på ett bra sätt?

Hållbarhetsrapport 2023

Den 5 juni 2024 publicerade vi vår andra hållbarhetsrapport. Den speglar vår hållbarhetsutveckling under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023. Rapporten innefattar även helägda Svensk Orientering Events AB.
Framsida Svensk Orienterings Hållbarhetsrapport 2023
Läs Svensk Orienterings Hållbarhetsrapport
FRÅN TEORI TILL PRAKTIK
Väsentlighetsanalys
En väsentlighetsanalys är hjärtat i allt hållbarhetsarbete. Vi genomförde en sådan under hösten 2022 i enlighet med ramverket Global Reporting Initiative (GRI) Foundation 2021. Syftet var att få en bättre förståelse för hållbarhetsfrågan och kunna identifiera och prioritera de mest betydelsefulla hållbarhetsaspekterna för Svensk Orientering. Därefter vävde vi ihop all information och sammanställde det i en så kallad väsentlighetsmatris. På den liggande x-axeln kan du se hur viktigt varje område är ur ett strategiskt perspektiv, medan den lodräta y-axeln visar hur viktigt intressenterna tycker att varje område är. Nu vet vi vilka områden vi behöver jobba extra med.

Väsentlighetsanalys


Hållbarhetspolicy
I maj 2021 beslutade Riksidrottsmötet om att fastställa en Policy för en hållbar svensk idrottsrörelse. Under 2023 uppdaterade vi vår hållbarhetspolicy. RF:s och Svensk Orienterings hållbarhetspolicy utgår från de principer som tagits fram av Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), som är en av de mest beprövade som finns när det gäller hållbarhet. Totalt innehåller Svensk Orienterings hållbarhetspolicy nio hållbarhetsvillkor som beskriver gränsvärden för ett hållbart samhälle ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhetspolicyn ska fungera över tid. Därför är den övergripande och fördjupar sig inte i begreppsförklaring, teori, specifika fokusområden eller aktiviteter.

Hållbarhetsstrategi
I hållbarhetsstrategin kopplade vi ihop resultaten från väsentlighetsanalysen med Agenda 2030 och valde ut fem av dessa sjutton mål där vi både ska minska vår negativa påverkan och sträva efter att bidra positivt. Hållbarhetsstrategin är ett komplement till Kompassriktning 2030. Den tydliggör våra ambitioner inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Några exempel på hur vi, inklusive våra distrikt och föreningar kan bidra till att lösa de utmaningar som världen står inför är:

FRÄMJA HÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET
En av de största utmaningarna i världen idag är stillasittande livsstilar som leder till hälsoproblem. Genom att bli fler kan vi bidra till att fler människor blir fysiskt aktiva.

ÖKA JÄMLIKHET OCH INKLUDERING
En stor utmaning runt om i världen är bristen på jämlikhet och inkludering. Orientering är en sport för alla och här kan vi bidra till ökad jämlikhet och inkludering.

FRÄMJA SAMARBETE OCH KULTURUTBYTE
Genom att mötas kan vi bidra till att öka förståelsen för och samarbetet mellan olika kulturer och länder.

FRÄMJA NATUR- OCH MILJÖVÅRD
Genom orienteringen kan vi bidra till att öka medvetenheten om miljö- och klimatfrågor.

Handlingsplaner
Under 2023 har dedikerade arbetsgrupper, bestående av representanter från Svensk Orienterings styrelser, tjänstemän och förtroendevalda i distrikt och föreningar, arbetat med att ta fram målkort och föreslå konkreta förbättringsaktiviteter som ligger i linje med strategin för våra väsentliga frågor och de fem målen i Agenda 2030.