Skånes Orienteringsförbund Stipendiefond

Ändamål

Ändamålet med Skånes Orienteringsförbunds stipendiefond är att utveckla och främja orienteringsverksamheten i Skåne. Detta ska ha en bred tolkning och kan t ex vara enskilda individers elitsatsning, utveckling av nya tränings- eller tävlingsformer, utveckling av ungdomsverksamhet eller motionsverksamhet, arbete med nyrekrytering eller utbildning av ledare. Stipendier kan delas ut för planerad verksamhet eller som erkännande för redan genomförd verksamhet. Även andra områden som inte specifikt omnämns här kan komma i fråga, om de kan anses vara i enlighet med Skånes Orienteringsförbunds strategi eller annars till gagn för utvecklingen av orienteringsverksamheten i Skåne. 

Möjliga stipendiater

Enskild person som representerar en skånsk orienteringsklubb och som är varaktigt boende och verksam i Skåne eller förening som är medlem i Skånes Orienteringsförbund kan utses till stipendiat.

Förvaltning av stipendiefonden

Fonden förvaltas av Skånes Orienteringsförbunds styrelse som också beslutar om utbetalning av stipendier. Utdelning av stipendier sker en gång per år i samband med Skånes Orienteringsförbunds årsmöte. Utdelning av medel ur fonden är beroende av nivå och omfattning av förslag till stipendiater samt av fondens tillgångar. Utdelningen kan variera från år till år. Ett eller flera stipendier kan delas ut årligen och utdelning kan även helt utebli om fonden saknar tillgångar eller om nivån på inkomna förslag anses för låg.

Rätt att föreslå stipendiater

Föreningar anslutna till Skånes Orienteringsförbund samt enskilda medlemmar i dessa föreningar har rätt att föreslå stipendiater. Medlemmar i Skånes Orienteringsförbunds styrelse och kommittéer har också rätt att föreslå stipendiater. Förslag på stipendiater tillsammans med motivering ska vara Skånes Orienteringsförbunds kansli tillhanda senast den 5 december.

Finansiering av stipendiefonden

Skånes Orienteringsförbund tar tacksamt emot bidrag till fonden och den kan med fördel användas för kondoleansgåvor. Kondoleansgåvor till fonden kan bara tas emot om givaren accepterar att gåvan utan inskränkningar kan används i enlighet med fondens regler. Utifrån nivån på fondens tillgångar, omfattning av verksamheter som man vill, eller bedöms vilja, stödja samt i övrigt de vid var tid gällande ekonomiska förutsättningarna för Skånes Orienteringsförbund, föreslår styrelsen i budgeten för kommande verksamhetsår hur mycket medel som ska fyllas på i fonden. Beslut om budgeten tas vid årsmötet.

Användning av utbetalda stipendier

Stipendiat som sökt och fått medel för ett specifikt framtida ändamål är skyldig att använda pengarna för detta ändamål. Återkoppling ska göras till Skånes Orienteringsförbunds styrelse på lämpligt sätt, t ex genom en skriftlig berättelse, foton och/eller redovisning av kvitton. Om pengarna av något skäl inte kan användas så som det var tänkt, ska stipendiaten ta kontakt med styrelsen för vidare beslut. Stipendiat som erhållit medel för redan havda kostnader eller som fått stipendiet som ett erkännande för redan genomförd verksamhet behöver däremot inte till styrelsen redovisa hur pengarna används.  

Ändring av reglerna för stipendiefonden

Reglerna för stipendiefonden beslutas av Skånes Orienteringsförbunds årsmöte. Ändringar av regler tillämpas vid utdelning av nästkommande års stipendier.

Stipendiefonden instiftades vid årsmötet 2021.