Riktlinjer vid tilldelning av tävlingsdatum

Övergripande mål med riktlinjerna

Skånes Orienteringsförbunds strategi mot 2025 finns skrivningar och målsättningar som går ut på att det ska finnas livskraftiga klubbar i alla delar av Skåne, att fler klubbar ska ha förutsättningar och motivation att arrangera tävlingar samt att såväl antalet arrangemang som antalet deltagare ska öka. För arrangemang på nivå 2 och 3, dvs nationella tävlingar och distriktstävlingar ska dessa övergripande mål tas i beaktande vid tilldelning av tävlingsdatum i Skåne.

Samordning med granndistrikten

Enligt överenskommelse med Halland, Småland och Blekinge ska det alltid vara minst 10 mil mellan arrangemang som är på nivå 3 eller högre. Närtävlingar på nivå 4 kan klubbar planera helt utan samordning med Skånes OF.

Gemensamma tävlingar

De skånska klubbarna förväntas att efter förmåga och tillgång till lämpliga tävlingsområden arrangera de för Skåne gemensamma tävlingarna enligt ett rullande schema.

De gemensamma tävlingarna som har ett rullande schema i långtidsplanen är:

 • DM lång
 • DM medel
 • DM stafett
 • DM natt
 • DM sprint
 • DM sprintstafett
 • Älgot cup final och Ungdomsstafetten inklusive U-natta
 • Fyrklubbs
 • SSM vart 4:e år
 • GM vart 9:e år

Samtliga dessa arrangemang ska tilldelas de för respektive tävling bästa och mest naturliga datumen.

Mästerskap som kan arrangeras och godkännas av Tävlingskommittén om arrangörer visar intresse är:

 • DM ultralång
 • DM PreO
 • DM MTBO
 • DM SkiO

Fördelning av tävlingsdatum

För att uppfylla målen i strategin ska distriktets tävlingsansvariga tänka på följande när tävlingsdatum fördelas:

Klubbar som ansökt om dubbeltävlingar ska beredas plats för båda tävlingarna samma helg. Genom att alltid godkänna dubbeltävlingar får vi totalt sett fler tävlingar.

Attraktiva helger ska fördelas rättvist sett över några år. Nedan är listat några omständigheter från föregående år som gör att en klubb bör prioriteras till mer attraktivt tävlingsdatum för kommande år:

 • Klubb som (mot sin vilja) tilldelats t ex en tidig marsdag eller en augustidag före skolstarten eller annan mindre attraktiv dag.
 • Klubb som tilldelas dag som sammanfaller med t ex SSM, GM eller annan större värdetävling i närliggande distrikt.
 • Klubb som genomfört en större värdetävling på nivå 1 och som därmed sannolikt lagt extra arbete på att ta fram en bra karta som bör komma till användning medan den är färsk.
 • Klubb som av olyckliga omständigheter utanför egen rimlig kontroll tvingats ställa in sin tävling eller som fått väsentligt färre anmälda än vad som anses normalt.

Många klubbar har årligen ungefär samma omfattning av arrangemang och varje arrangemang hanteras utifrån rättviseprinciperna ovan.

De klubbar som inte arrangerar tävlingar varje år hanteras efter samma riktlinjer och man får ingen fördel av att inte arrangera. Har en klubb blivit tilldelad en attraktiv dag ett år och sedan inte arrangerar året efter, får denna klubb räkna med att hamna längre ner i prioriteringslistan för attraktiva dagar nästa gång man ansöker om att arrangera tävling.

Att ansöka om tävlingar

Ansökan om tävlingar för kommande år ska normalt göras senast 31 mars. Ansökan görs i Eventor och även arrangörer som står på tur för arrangemang enligt långtidsplanen ska göra ansökan. Vid ansökan ska man alltid ange och rangordna 3 alternativa helger. Man ansöker t ex om 3 olika söndagar (alltså inte en lördag och en söndag samma helg samt ytterligare en söndag). Även om man bara sökt söndagar kan man bli tilldelad en lördag. Arrangörer av de gemensamma tävlingarna enligt långtidsplanen är undantagna. Dessa anvisas normalt vilka dagar som är lämpligast och ombedes alltså att i första hand söka dessa.

Klubbarna bör vara väl medvetna om fördelningsprinciperna och det underlättar betydligt om klubbar som fått attraktiva dagar ena året medvetet avstår från att söka de bästa dagarna året efter, alternativt att man är ännu generösare med att ange alternativa datum.

Att inte vara generös med att ange tänkbara datum, eller att alltid bara ansöka om de bästa dagarna, innebär inte att man får företräde till de mest attraktiva dagarna.

Slutligen

Det går inte att tillämpa en strikt matematisk modell för fördelningen av tävlingar och det kommer aldrig att kunna bli millimeterrättvisa. En grundförutsättning är att vi hjälps åt och samarbetar. Saker som tillgången till mark pga jakt eller kommande känd avverkning samt önskemål från granndistrikten gör att det måste bli en subjektiv bedömning av vad som blir mest rättvist i de fall det finns valmöjligheter att ge den ena eller den andra klubben det mest attraktiva datumet. Sett över cirka en 3-årsperiod bör emellertid alla klubbar känna sig rättvist behandlade.

Riktlinjerna enligt ovan antagna vid styrelsemöte 4 november 2020