Tävlingsjury

Vid varje tävling på nivå 2 (nationell tävling) ska det finnas en tävlingsjury. Tävlingsjuryn behöver agera i händelse av att det lämnas in protest mot ett av tävlingsledningen fattat beslut.

I Skåne består tävlingsjuryn av en representant från SKOF samt två representanter från den för den aktuella tävlingen utsedda juryklubben.

Om juryn måste sammankallas ska tävlingsledningen i första hand leta upp utsedd representant från SKOF* som agerar juryordförande. Ordförande kontaktar sedan tjänstgörande juryklubb**. Juryn ska bestå av minst tre personer och från minst två icke arrangerande klubbar. Juryn ska ta del av kapitel 8 och 18 i tävlingsreglerna och tävlingsanvisningarna innan protesten behandlas.

*SKOFs representant utses normalt av tävlingskommittén veckan före tävlingen, efter att anmälningstiden gått ut. Skulle det helt och hållet saknas representant från SKOF på tävlingen får tävlingsledningen tillfråga annan person.

**Om representanter från juryklubb ej är närvarande ska juryklubb för nästföljande tävling tjänstgöra.