Svensk Orientering logotyp
20.03.2021

Likvärdigt tävlingsupplägg klubbat – se samtliga beslut från extra förbundsmötet

Orientering
Under lördagen fullföljdes det förbundsmöte som inleddes våren 2020. På bordet låg ett antal förslag och motioner och här kan du läsa om de beslut som fattades. Mest diskussion blev det kring styrelsens förslag om likvärdigt tävlingsupplägg.

Tre förslag från styrelsen och fem inkomna motioner avhandlades på lördagens digitala extra förbundsmöte. Här nedan redovisas förslag och beslut i möteskronologisk ordning.

.

Styrelsens förslag om stadgeändring

Förslaget bifölls av förbundsmötet.

Vid Riksidrottsförbundets stämma 2017 fattades ett beslut om förändringar i RF:s stadgar som reglerar könssammansättningen i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar.

Från och med den 1 juni 2021 gäller följande: SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.

SOFT-styrelsens förslag var att anpassa förbundets stadgar så att de står i samklang med RF-beslutet.

.

Styrelsens förslag om åldersbundna klasser för SM och Swedish League

Förbundsmötet beslutade att bifalla förslaget.

I styrelsens förslag står bland annat: ”I åldrarna före och kring puberteten utvecklas individer olika snabbt, och olika individer har olika tidpunkt för ingång i puberteten. Arbetsgruppen, som har bestått av ungdoms-, bredd- och landslagsrepresentanter på förbundet, har gått igenom relevant forskning och även diskuterat med svensk orienterings elitmiljöer. Den samlade bedömningen är att det för aktuella åldrar är bäst att tävla i sin åldersklass, både utifrån ett elitperspektiv och utifrån målsättningen att vi ska behålla så många individer som möjligt i vår verksamhet.”

Styrelsens förslag innebär bland annat att SM (junior och senior-SM) för samtliga grenar får en åldergränsgräns på 17 år, det vill säga att man måste ha fylla minst 17 år innevarande år för att få delta, att på SM-stafetten får 15- och 16-åringar tävla i juniorklass; samt att på distriktsstafetten i samband med ungdoms-SM får 13- och 14-åringar delta.

.

Styrelsens förslag om uppdatering i regelverket för ett likvärdigt tävlingsupplägg

Styrelsens förslag fick majoritet i en omröstning, där förslaget ställdes mot ett yrkande från Östergötlands OF.

Syftet med styrelsens förslag om ett likvärdigt tävlingsupplägg är i första hand att säkerställa att alla som är med på en tävling får ett likvärdigt tävlingsdeltagande och att tävlingar ska vara utformade på ett sådant sätt att diskriminering motverkas.

HÄR kan du se exakt vilka uppdateringar i Tävlingsreglerna och Anvisningarna som styrelsens förslag innebär.

Östergötland yrkade på att förslaget skulle avslås och att styrelsen skulle ges i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. Östergötland framförde att styrelsens förslag "leder till regler som antingen inte kan tas på allvar, eller om de tas på allvar totalt förändrar orienteringssporten på orimliga och oönskade sätt."

Styrelsens förslag vann med siffrorna 36-31 och från styrelsens sida noterades den knappa marginalen samt att det finns anledning att titta närmare på de invändningar som framkom under diskussionen.

.

Smålands motion om ersättning till distriktsförbundet vid O-Ringenarrangemang

Här beslutades att arrangerande distrikt, enligt styrelsens förslag, ska få 100 000 kronor i bidrag, vilket är halva summan av det som Småland föreslagit.

Några ord om bakgrunden: Enligt Smålands Orienteringsförbunds förslag ska SOFT ersätta distriktsförbundet där O-Ringen arrangeras med 200 000 kronor. Är det fler än ett distrikt som berörs fördelas ersättningen utifrån föreningarnas engagemang och var O-Ringen-staden och etapperna avgörs. Motiveringen handlar om att distrikten ska kompenseras för lägre OF-bidrag i och med att övriga tävlingar och deltagarantal minskar under arrangörsåret och året efter.

Enligt förbundsstyrelsens förslag ska alla distriktsförbund som haft minst en avtalad funktionärsförening med i aktuellt års O-Ringen få dela på bidrag från SOFT på 100 000 kr. Och vidare ska distriktsförbunden dela på bidraget på samma sätt som ersättningen fördelas mellan funktionärsföreningarna inom ramen för arrangemanget.

Före omröstningen modifierades båda förslagen så att ”kompensation för lägre OF-bidrag” ersattes med ”bidrag från SOFT”.

.

Tjällmo-Godegård OK:s motion om endast orienteringsskärm som markering av kontrollpunkt på nattorientering

Här bifölls styrelsens förslag att avslå motionen.

Motionen handlar om att sista stycket i tävlingsreglernas punkt 5.7.5 skulle strykas. Detta är meningen ”Vid tävling i mörker ska kontrollpunkt markeras med av SOFT godkänd reflexstav eller lampa som visar rött sken”. Motiveringen handlar om att det bör vara kontrollpunkten som ska hittas, inte en reflex.

Enligt Förbundsstyrelsen skulle förslaget inte med säkerhet uppnå syftet med motionen, det vill säga förbättra den sportsliga rättvisan. Risk finns istället att slumpens betydelse ökar.

.

Fjärås AIK:s motion om att införa flexibla starttider

Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motionären vill att det tas fram en rekommendation kring hur en start med flexibla starttider kan utformas och att det ska godkännas att flexibel starttid får användas i alla klasser utom elit.

Förbundsstyrelsen hänvisade till tävlingsreglerna som bland annat slår fast att fri intervallstart (minutstart) får erbjudas på tävling inom nivå 1-2, dock ej i rankingmeriterande klass. Fri intervallstart bör erbjudas på nivå 3, dock ej i rankingmeriterande klass. ”Detta bör kunna tillgodose motionärens önskemål om att flexibel starttid ska vara möjlig i alla klasser utom elit”, skriver styrelsen som därmed anser motionen besvarad.

.

Fjärås motion om att införa ett modernt hcp-system

Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motionären vill att det införs ett handikappsystem för alla orienterare oavsett vilken klass man springer i; att det ska ges en rekommendation på en resultatlista som redovisar hcp-resultat och att klubbar som har en bra verksamhet/träning som gör att medlemmar som förbättrar sitt hcp uppmärksammas.

Hallands OF tillstyrkte inte motionen och hänvisade till att det är svårt att skapa ett rättvist handikappsystem. Hallands OF föreslog att det ska utredas om det skulle vara möjligt att göra Sverigelistan mer jämförlig mellan klasser och även kunna användas för öppna klasser.

Förbundsstyrelsen håller med Hallands OF gällande handikappsystemet och planer finns på att öka användarvänligheten och lägga till nya funktioner i Sverigelistan.

.

Fjärås motion om att införa nya klasser baserade på svårighet/längd

Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

Motionären föreslog att en rekommendation med svårighets- och längdbaserade klasser tas fram vilken arrangörer ska uppmuntras använda i stället för ålders- och könsbaserade klasser.

Förbundsstyrelsen menar att mycket av det som motionären föreslår kommer att tillgodoses med den nya klassindelningen som introduceras till 2020. Vilket betyder att styrelsen föreslår att motionen avslås.

 

Avslutningsvis ska det noteras att det extra förbundsmötet föregicks av en informationspunkt. På fredagens styrelsemöte fattades nämligen beslut om att lika beräknade segrartider även ska gälla för D/H35 och uppåt. Beslutet ska träda i kraft 1 januari 2022.

I dagsläget gäller ju att tävlingsklasser upp till och med H/D21 har lika beräknade segrartider som komplement till angivna banlängder, oavsett kön.

Styrelsen har beslutat följande process för implementering:

  1. Styrelsen skickar ut ett konkret förslag på lika beräknade segrartider och justering av banlängder på remiss för att få input från målgruppen.
  2. Efter remissrundan tar styrelsen beslut på konkreta anvisningar och stöddokument.
  3. För skidorientering och mountainbikeorientering görs samma utredning och involvering innan styrelsen beslutar om konkreta anvisningar och stöddokument.

RELATERADE NYHETER

Tove Alexandersson på väg mot klar seger i kvalet på VM-sprinten.
Alla svenskar vidare från VM-sprintens kval
Hanna Lundberg under torsdagens Model Event inför fredagens individuella sprint.
De svenska VM-löparna är redo
Landslaget VM Edinburgh Foto Teromarjamäki Svenskorientering 24
Se pressträffen med landslaget inför VM
Fler nyheter