Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Förbundsmöte

Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år under tidsperioden 15 mars-15 april på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

Kallelse till ordinarie förbundsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre månader före mötet, dels genom brev eller e-post till OF.

Protokoll och handlingar från förbundsmöten.
Information om valberedningen och motioner.
Verksamhetsberättelser och årsredovisningar för respektive år.

Söker du information från något tidigare förbundsmöte än 2010, skicka då ett mail till info@orientering.se.

Mer information om förbundsmötet med föredragningslista, ombud, rösträtt, valbarhet, beslut och valberedningen finns i gällande stadgar.