Svensk Orientering logotyp
19.03.2021

Dags för extra förbundsmöte – här är frågorna i fokus

Orientering
På lördag ska Förbundsmötet 2020 äntligen avslutas med ett extra förbundsmöte som hålls digitalt. Det som kommer att behandlas är ett antal motioner och styrelsens förslag. Här kan du se vilka ärenden som ligger på bordet.

På grund av coronasmittan blev förra vårens förbundsmöte en digital och nedkortad variant där endast verksamhetskritiska punkter avhandlades. Ett extra förbundsmöte planerades till hösten, men även det sköts framåt i hopp om att kunna träffas fysiskt under våren 2021.

Då smittspridningen fortsatt är ett stort problem blir det ändå ett digitalt möte, vilket alltså hålls nu på lördag med start 13.00. Utöver förbundsstyrelsen deltar distrikten som samlar totalt 69 ombud.

Sammantaget ska åtta förslag behandlas på mötet; fem motioner plus tre förslag från förbundsstyrelsen.

MOTIONER

Ersättning till distriktsförbundet när man i distriktet arrangerar O-Ringen

Smålands Orienteringsförbund föreslår att Svenska Orienteringsförbundet ska ersätta distriktsförbundet där O-Ringen arrangeras med 200 000 kronor. Är det fler än ett distrikt som berörs fördelas ersättningen utifrån föreningarnas engagemang och var O-Ringen-staden och etapperna avgörs. Motiveringen handlar om att distrikten ska kompenseras för lägre OF-bidrag i och med att övriga tävlingar och deltagarantal minskar under arrangörsåret och året efter.

Förbundsstyrelsen föreslår att alla distriktsförbund som har haft minst en avtalad funktionärsförening med i aktuellt års O-Ringen får dela på en ersättning från SOFT på 100 000 kr. Och vidare att distriktsförbunden delar på ersättningen på samma sätt som ersättningen fördelas mellan funktionärsföreningarna inom ramen för arrangemanget.

 

Endast orienteringsskärm som markering av kontrollpunkt på nattorientering

Tjällmo-Godegård OK har föreslagit att sista stycket i tävlingsreglernas punkt 5.7.5 stryks. Detta är meningen ”Vid tävling i mörker ska kontrollpunkt markeras med av SOFT godkänd reflexstav eller lampa som visar rött sken”. Motiveringen är att det bör vara kontrollpunkten som ska hittas, inte en reflex. I dag ser man oftast reflexen före kontrollpunkten. Med dagens pannlampor kan ljuset reflekteras på långt avstånd och det kan bli ett slumpmoment om man ser reflexen på 200 meters avstånd eller när man passerat den sista granen innan kontrollen. Östergötlands Orienteringsförbund tillstyrker motionen och förtydligar att det bör vara arrangören som bedömer lämplig markering vid kontrollen, samt att val av kontrollmarkering ska framgå av inbjudan och PM.

Förbundsstyrelsen menar bland annat att det som föreslås inte kommer att förbättra den sportsliga rättvisan och att den till och med kan bli sämre genom att kontrollerna kommer att synas sämre vilket kan öka slumpmomentet. Förbundsstyrelsen föreslår att avslå motionen.

 

Inför flexibla starttider

Fjärås AIK föreslår att det tas fram en rekommendation på hur en start med flexibla starttider ska utformas och att det ska godkännas att flexibel starttid får användas i alla klasser utom elit.

Hallands OF tillstyrker inte motionen och hänvisar till att det redan finns möjlighet till fri intervallstart.

Förbundsstyrelsen hänvisar till tävlingsreglerna som bland annat står fast att fri intervallstart (minutstart) får erbjudas på tävling inom nivå 1-2, dock ej i rankingmeriterande klass. Fri intervallstart bör erbjudas på nivå 3, dock ej i rankingmeriterande klass. ”Detta bör kunna tillgodose motionärens önskemål om att flexibel starttid ska vara möjlig i alla klasser utom elit”, skriver styrelsen som därmed anser motionen besvarad.

 

Inför ett modernt hcp-system

Fjärås AIK föreslår att det ska införas ett handikappsystem för alla orienterare oavsett vilken klass man springer i; att det ska ges en rekommendation på en resultatlista som redovisar hcp-resultat och att klubbar som har en bra verksamhet/träning som gör att medlemmar som förbättrar sitt hcp uppmärksammas.

Hallands OF tillstyrker inte motionen och hänvisar till att det är svårt att skapa ett rättvist handikappsystem. Hallands OF föreslår att det ska utredas om det skulle vara möjligt att göra Sverigelistan mer jämförlig mellan klasser och även kunna användas för öppna klasser.

Förbundsstyrelsen håller med Hallands OF gällande handikappsystemet och att det finns planer på att öka användarvänligheten och att lägga till nya funktioner i Sverigelistan.

Styrelsen föreslår att avslå motionen.

 

Inför nya klasser som är baserade på svårighet/längd

Fjärås AIK föreslår att ta fram en rekommendation med svårighets- och längdbaserade klasser som arrangörer uppmuntras använda i stället för ålders- och könsbaserade klasser.

Hallands OF tillstyrker inte motionen med hänvisning till att den förändring för ungdomsklasser som sker 2020 kommer att renodla tävlingsklasserna och utveckla de öppna klasserna för att bättre ta tillvara nybörjare och övriga motionärers intressen och att mycket av det som motionären förslår kommer att tillgodoses i de öppna klasserna.

Förbundsstyrelsen menar, liksom också Hallands OF ger uttryck för i sitt yttrande, att mycket av det som motionären föreslår kommer att tillgodoses med den nya klassindelningen som introduceras till 2020. Vilket betyder att styrelsen föreslår att motionen avslås.

 

STYRELSENS FÖRSLAG

Förslag till stadgeändringar

Vid Riksidrottsförbundets stämma 2017 fattades ett beslut om förändringar i RF:s stadgar som reglerar könssammansättningen i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar.

Från och med den 1 juni 2021 gäller följande: SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.

Ålderbegränsning i samband med SM och Swedish League

Styrelsen skriver: ”I åldrarna före och kring puberteten utvecklas individer olika snabbt, och olika individer har olika tidpunkt för ingång i puberteten. Bland annat utvecklas syreupptagningsförmågan senare vilket gör att den fysiska förmågan i praktiken försämras. I slutet av och efter puberteten har individen hunnit utveckla den fysiska förmågan i förhållande till sin kroppsstorlek. Arbetsgruppen, som har bestått av ungdoms-, bredd- och landslagsrepresentanter på förbundet, har gått igenom relevant forskning och även diskuterat med svensk orienterings elitmiljöer. Den samlade bedömningen är att det för aktuella åldrar är bäst att tävla i sin åldersklass, både utifrån ett elitperspektiv och utifrån målsättningen att vi ska behålla så många individer som möjligt i vår verksamhet.”

Styrelsen föreslår bland annat att SM (junior och senior-SM) för samtliga grenar får en åldergränsgräns på 17 år, det vill säga att man måste ha fylla minst 17 år innevarande år för att få delta, att på SM-stafetten får 15- och 16-åringar tävla i juniorklass; samt att på distriktsstafetten i samband med ungdoms-SM får 13- och 14-åringar delta.

Förslag om uppdatering i regelverket för ett likvärdigt tävlingsupplägg

Förbundsmötet 2018 gav styrelsen i uppdrag att till Förbundsmötet 2020 formulera ett tillägg till tävlingsreglerna om krav på likvärdigt tävlingsupplägg. Syftet med ett likvärdigt tävlingsupplägg är i första hand att säkerställa att alla som är med på en tävling får ett likvärdigt tävlingsdeltagande och att tävlingar ska vara utformade på ett sådant sätt att diskriminering motverkas.

Förslag på ny skrivning i Tävlingsreglerna:

TR 2.1.3 Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar.

Tävlingar ska vara likvärdigt utformade för alla deltagare, det vill säga utformade på ett sådant sätt att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder motverkas.

Likvärdigt utformade ska inte tolkas som att tävlingar måste utformas i alla delar lika för alla. Mål om rättvisa och likvärdiga tävlingar kan ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till bevarandet av orienteringsidrottens särart och till arrangörens förutsättningar.

Tävlingar ska också vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Det ska inte tolkas som att de måste utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och kvalitetsmål kan ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala förutsättningar.

Förslag på ny skrivning i Anvisningarna:

TA 12.1 Rättvisa och likvärdiga tävlingar:

I tävlingsreglerna framgår att regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar. Det betyder till exempel, men är ej begränsat till, att tävlingar ska sträva efter att ha en jämställd tävlingsorganisation och utformas likvärdigt med avseende på klasser, banläggning, tävlingsområde, arenaservice och andra relevanta förutsättningar.

Det betyder också att alla inblandade – Svenska Orienteringsförbundet, distrikt, föreningar och deltagare – ska arbeta aktivt och utifrån sina roller för att uppnå likvärdiga tävlingar.

Mer konkret innebär det:

• Att dam- och herrklasser ska vara jämbördiga och båda uppfattas som huvudklasser.

• Att det oavsett kön erbjuds likvärdiga tävlingsområden och banor av lika svårighetsgrad för samma åldersklasser.

• Att det oavsett kön erbjuds banor med lika beräknad segrartid för samma åldersklasser *.

• Att kommunikation, marknadsföring, utrymme i tid, samt tävlingstidpunkt är likvärdig(t) för de huvudklasser tävlingen erbjuder.

• Att det före, under och efter tävlingen erbjuds likvärdig service för både publik och tävlande.

• Att samtliga arrangemang, i sitt arbete för likvärdiga tävlingar, strävar efter att uppnå en jämn könsfördelning inom tävlingsorganisationen. Särskilt viktigt är det för de ledande rollerna.

• Att arrangörer arbetar aktivt och långsiktigt med frågan om likvärdigt utformade tävlingar, till exempel genom löpande utvärdering och framtagande av handlingsplaner. För större och återkommande tävlingsarrangemang krävs att arrangörer upprättar och kontinuerligt uppdaterar handlingsplaner för likvärdighet och särskilt jämställdhet.

För ytterligare vägledning har ett stöddokument tagits fram: ”Att arrangera likvärdiga tävlingar”. Stöddokumentet innehåller stöd för att ta fram och arbeta med en handlingsplan, samt detaljerade exempel på frågor som en arrangör kan behöva arbeta med för att uppnå likvärdigt utformade tävlingar.

* I dag har alla klasser förutom 35 år och uppåt lika beräknade segrartider som komplement till angivna banlängder. Styrelsen kommer att ta beslut om att lika beräknade segrartider även ska gälla för klasserna 35 år och uppåt och att detta börjar gälla senast den 1 januari 2022.

Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta: att införa ny skrivning i TR 2.1.3 och TA 12.1 enligt förslaget; att samma skrivningar införs i tävlingsregler och anvisningar för PreO, SkidO och MTBO; att beslutet gäller från 1 juli 2021.

***

Samtliga motioner och förslag samt tillhörande dokument finns att läsa HÄR.

RELATERADE NYHETER

. Tove Alexandersson spurtar mot sitt 20:e VM-guld i orientering.
20:e VM-guldet för Tove Alexandersson
Martin Regborn spurtar mot VM-guld på sprinten i Edinburgh.
VM-guld till Martin Regborn – svensk succéinsats
Tove Alexandersson på väg mot klar seger i kvalet på VM-sprinten.
Alla svenskar vidare från VM-sprintens kval
Fler nyheter