Villkor och Policys

Villkor

Allmänt
Genom att du registrerar dig och/eller använder webbplatsen hittaut godkänner du våra gällande villkor för användande.

Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

För det fall du registrerar konto till hittaut åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan part.

Om Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) eller lokala arrangörer uppdagar åtgärder i strid med något av villkoren i detta dokument kommer åtgärder att vidtas, som att förhindra utnyttjande av tjänster som tillhandahålls samt borttagande av information, data och annat innehåll som användaren tillfört utan att detta meddelas i förväg. SOFT eller lokala arrangörer accepterar inga ekonomiska påföljder av en sådan handling.


Copyright
Denna webbplats ägs av SOFT. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder och programvara som publiceras tillhör SOFT och/eller dess lokala hittaut-arrangörer om inget annat anges. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia utan SOFT:s skriftliga godkännande. Användares rätt att bruka webbplatsen medför inte att användare erhåller licens eller annan rätt till upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material som tillhör SOFT eller lokala arrangörer.

”Framing” eller användande av någon annan metod för att inkorporera webbplatsen, dess webbsidor, eller delar av dessa med någon annan webbplats är inte tillåtet.


Sekretesspolicy

Det går bra att besöka webbplatsen utan att vara registrerad. För tillgång till vissa funktioner krävs dock registrering. När du registrerar dig på hittaut kan du behöva fylla i vissa obligatoriska uppgifter samt i vissa fall ange användarnamn och lösenord. Beslut från din sida om att inte lämna ut efterfrågade personuppgifter, kan medföra att du inte får tillgång till vissa delar av webbplatsen och inte fullt ut kan ta del av tjänster som erbjuds.

I vissa fall är de insamlade uppgifterna av sådan karaktär att de kan användas som en del i en större samling av statistiska data. I de fallen äger SOFT rätten att med hjälp av denna data presentera rapporter i form av diagram och siffror. All sådan data behandlas helt anonymt och genererade rapporter och diagram går inte att koppla tillbaka till någon enskild användare.

Den registrerade mejladressen visas aldrig publikt på webbplatsen. Mejladressen används av SOFT och de lokala arrangörer för kontakt vid supportärenden, vid underrättelse om vinst samt vid nyhetsutskick från hittaut-satsningen eller 3:e part med vilken SOFT har ett avtal. Användaren kan när som helst säga upp prenumerationen av nyhetsbrevet genom att klicka på avsluta din registrering som finnes i nyhetsbrevet.


Cookies
Enligt lag ska den som besöker en webbplats med cookies informeras om det. Informationen ska tala om vad dessa cookies används till och hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil. Filen innehåller information som gör det möjligt att på olika sätt förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Textfilen sparas på webbanvändarens dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen kallas också sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien tillfälligt på din dator. Temporära cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På hittaut använder vi både temporära och permanenta cookies. Vid besök på vår webbplats skickas en cookie mellan din dator och webbservern. Det görs bland annat för att se när du senast besökte webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies och information om besökaren kan inte spåras.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt stoppar cookies. Du kan också få information om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan du också radera sparade cookies.

 

Användning av tjänsten

SOFT och de lokala hittautarrangörer:

 • Strävar alltid efter att hålla webbplatsens innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick.
 • Ansvarar inte för att anslutningen till webbplatsen är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt.
 • Förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbplatsen webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till webbplatsen.
 • Svarar inte för och lämnar ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, avseende tillgänglighet till material på webbplatsen.
 • Tar inget ansvar för anspråk som tredje part kan ha mot användare som en följd av immaterialrättsligt eller annan typ av intrång i tredje parts material som funnits på webbplatsen.
 • Friskriver sig från ansvar för samtliga direkta och indirekta förluster, inklusive förlust av information eller data som inträffat på grund av användandet av denna webbplats, samt från varje annan skada som kan inträffa på grund av t.ex. virusangrepp som härstammar från denna webbplats.
 • Har inte någon kontroll över innehållet på webbplatser som drivs av tredje part och kan inte ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser och som länkas från hittaut.

 

Användaren av webbplatsen förbinder sig att:

 • Vid publicering eller tillgängliggörande av material t.ex. genom mejl eller via hemsidans webbsidor tillse att materialet inte innehåller något olagligt eller i övrigt opassande för publicering.
 • Använda rimliga ansträngningar för att genomsöka och ta bort virus och annat smittsamt eller destruktivt innehåll innan något material översänds till SOFT och de lokala arrangörer.
 • Äga materialet eller ha obegränsade rättigheter att förse SOFT och de lokala arrangörer med materialet innan något material översänds.
 • Att om tredje part vidtar åtgärder mot SOFT och/eller de lokala arrangörer på grund av material som användare har översänt till SOFT och/eller de lokala arrangörer åtar sig användaren att svara för kostnad som uppkommer på grund av sådant anspråk.
 • Inte använda webbplatsen på något sätt som kan bryta mot någon tillämplig lagstiftning.


Behandling av personuppgifter

SOFT kommer att behandla personuppgifter om dig för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och andra deltagare på hittaut. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, kön, födelseår, adress, mejladress, telefon, samt checkpointregistreringar och andra uppgifter kopplade till ditt deltagande på hittaut. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort och checkpointregistreringar, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i SOFT:s verksamhet. Uppgifter sparas av uppföljnings- och redovisningsskäl.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.