Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Projektstöd IF

Bidraget Projektstöd IF finns för att utveckla verksamheten i er klubb. I den pågående perioden finns tre prioriterade områden. Inkludering av underrepresenterade grupper, Trygga och utvecklande idrottsmiljöer och Utbildning av ledare och tränare. Ta möjligheten för er förening att söka stöd för ert projekt.

Projektstöd IF är en möjlighet för idrottsföreningar att söka och få ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten i linje med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025. Genom RF's Strategi 2025 och de fem olika utvecklingsresorna ska föreningar och förbund bli redo att möta framtida utmaningar på ett framgångsrikt sätt. Här kan du läsa allt om Strategi 2025 hos RF.

Sökbara områden

Det finns tre olika områden där föreningen kan söka stöd.

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
  • Utbildning och utveckling av ledare och tränare för barn och ungdomar7-25 år ledarutveckling

Du kan läsa mer om respektive område längre ner i texten.

Syfte och mål

Syftet med Projektstöd IF är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Ansökan och ansökningsperiod

Projektstöd IF pågår från 1 januari 2022 till 31 oktober 2023. Alla projekt ska vara avslutade senast den 31 december 2023 och återrapporteras omgående efter projektets avslutning. Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet är välkomna att söka projektstöd. Ansökan kan göras löpande. Svenska Orienteringsförbundet granskar inkomna ansökningar regelbundet, cirka en gång per månad.

Ansökan om projektstöd görs via föreningens egen sida IdrottOnline. Under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline finns ansökningsformuläret till Projektstöd IF. Här finns en manual för hur ansökan går till.

Avgränsningar

Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden.

  • Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel kommer inte att beviljas för att bekosta läger.
  • Projektmedel beviljas inte till inköp av material för ordinarie verksamhet. Material för anpassning av idrottsytor/anläggningar ska i så fall leda till förändring av den idrottsliga verksamheten i föreningen eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp.
  • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- och träningsavgifter. Detsamma gäller kostnader för deltagande i tävling och läger.

Återrapport

Föreningar som har fått projektstöd ska återrapportera sitt projekt omgående efter projektets slutdatum, absolut senast 10 januari året efter projektets slutdatum. Föreningar som inte har redovisat sitt projekt senast 10 januari året efter projektets slutdatum kan inte beviljas nya projektmedel. Föreningar som inte har redovisat sitt projekt senast 1 mars året efter projektets slutdatum ska återbetala hela projektstödet.

Mer om inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. I dag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjligheter för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för deltagande och delaktighet samt insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som i dag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Här är en sammanfattning av ett antal grupper som vi har identifierat som underrepresenterade i orienteringsidrotten samt några utmaningar och möjligheter kopplade till respektive grupp.

Mer om trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje idrott och varje förening såväl breddar och utvecklar sin verksamhet som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än kortsiktiga resultat. Svenska Orienteringsförbundets Utvecklingsplan kan ge tips och idéer kring trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. Projektstödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljön för barn och ungdomar 7-25 år är trygg och hållbar. Här är några exempel på vad trygga och hållbara utvecklingsmiljöer kan vara.

Föreningar som satsar på att anordnar Ungoteket Klubb inom sin förening kan ansöka om stöd för kostnader föreningen har i samband med satsningen. Läs mer om att anordna Ungoteket Klubb i föreningen.

Mer om att utbilda ledare och tränare för målgruppen barn och ungdomar 7-25 år

Utbildade ledare och tränare är en viktig förutsättning för att kunna arbeta med såväl inkludering som för att skapa trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. För att stimulera till deltagande på olika typer av utbildningar kommer vi att kunna subventionera deltagaravgifter i samband med utbildning för ledare och tränare för målgruppen 7-25 år. Det innebär att föreningar som har deltagare på ledar- och tränarutbildning kan ansöka om en subvention av deltagaravgiften på upp till 50 procent av den totala kostnaden, dock max 2 000 kronor. Stödet betalas ut om deltagaren har varit med på utbildningen och slutfört den på ett godkänt sätt. Vi ger stöd till utbildningar som arrangeras av Svenska Orienteringsförbundet eller något av förbundets distriktsförbund. Exempel på utbildningar som föreningen kan få stöd för är Grundutbildning för tränare, Barntränarutbildning, Ungdomstränarutbildning samt Junior- och seniortränarutbildning. Stöd kan också ges till ungas deltagande i Ungoteket Klubb och Ungoteket Riks när föreningen betalat en deltagaravgift till distriktsförbund respektive SOFT.

Föreningar som gör egna satsningar på utbildning av tränare och ledare kan ansöka om stöd genom att beskriva hur satsningen genomförs och vilka kostnader föreningen har i samband med satsningen.

Länkar

Här finns länkar till andra webbsidor med anknytning till Projektstöd idrottsförening och verksamhet för barn och unga.

Forskning och fakta

Svenska Orienteringsförbundet följer kontinuerligt upp verksamheten på olika sätt. Det görs dels genom att ta fram statistik och följa utveckling och trender i verksamheten, dels genom att på olika sätt ta del av forskning inom området idrott.

Här finns en sammanställning av statistik och uppföljning av verksamhet

Här finns en sammanställning över aktuell forskning inom området idrott

Här finns studien Barns tävlande, Svenska Orienteringsförbundet 2018

Upplysningar

Har du frågor och funderingar kring Projektstöd idrottsförening så kontakta:

Svenska Orienteringsförbundet
Lasse Greilert
010-476 53 66
070-548 11 60
lars.greilert@orientering.se