Omstarten

Coronapandemin tvingade många föreningar att sätta delar av verksamheten på paus. Omstarten är ett återstartsstöd till föreningarna. Det gör att föreningen får en möjlighet att försöka komma tillbaka till en bra verksamhet.

Pandemin har haft stor påverkan på alla verksamheter, så även på svensk orientering. Såväl tävlingsverksamheten som verksamheten i föreningarna har påverkats. Den kanske enskild viktig del som drabbats särskilt hårt är den sociala delen. Att få umgås på träning och tävling, att ha sociala aktiviteter i kombination med träning och tävling eller att ha helt fristående sociala aktiviteter har inte fungerat under pandemin. Det sociala perspektivet är viktigt oavsett om man är ledare, funktionär eller utövare och därför kommer återstartsstödet ha just det sociala som en röd tråd.

Omstarten är en möjlighet för orienteringsföreningar att få ett ekonomiskt stöd för att komma tillbaka efter de restriktioner och begränsningar av verksamheten som blev resultatet av coronapandemin. Stöd går att söka fram till 31 december 2024 eller så långt de tillgängliga medlen räcker. Fokus på återstartsstödet ligger på att behålla och få tillbaka, framför allt barn och unga upp till och med 25 år. Det finns tre paketerade stöd och ett mer öppet stöd att söka.

 1. Hitta tillbaka
 2. Prova på-aktiviteter
 3. Sociala aktiviteter
 4. Öppet stöd

Utgångspunkterna är att det för varje stöd utgår minst 5 000 kronor och att det finns ett maxbelopp på 15 000 kronor per stödområde och förening. En förening kan söka stöd inom flera områden men målsättningen är att sprida stödet till så många föreningar som möjligt.

Projektstöd IF

Förutom Omstarten har föreningarna även möjlighet att söka stöd för satsningar inom Projektstöd IF. Här finns fem sökbara områden där föreningen kan söka stöd. Dessa är:

 • Tränare och ledare 24-25
 • Demokrati och delaktighet 24-25
 • Lärande i samband med tävling 24-25
 • Inkluderande orientering 24-25
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer 24-25

  Ansökan är öppen till och med den 25 oktober 2025, eller så länge de tilldelade projektmedlen räcker.

   Mer information om Projektstöd IF finns här.

  Kontaktperson: Karolina östlund: Karolina.ostlund@orientering.se

  Ungoteket klubb

  Ungoteket klubb ingår som en del i att utbilda tränare och ledare. Inom ramen för Projektstöd IF finns möjlighet att söka stöd för att genomföra Ungoteket klubb. Det är också möjligt att söka stöd för deltagande på aktiviteter som distriktet genomför inom ramen för Ungoteket.

  Att väcka intresse hos unga för att skapa och leda orientering är något som ger mervärde för dem, föreningen och idrotten i stort. Ungoteket klubb är en utbildning skapad just för detta och dan kan anordnas av en förening eller ett distrikt. Denna utbildning vill vi lyfta lite extra och stimulera fler distrikt och föreningar att genomföra. Här kan du läsa mer om Ungoteket klubb. Kontaktperson: Jenny Håkansson, jenny.hakansson@orientering.se.

   

  Hantering av ansökningarna till Omstarten

  Det är svårt att bedöma hur många föreningar som kommer att söka och även inom vilka områden. Pengarna kommer att delas utlöpande, men målsättningen är att även ha pengar kvar för att nå föreningar som kanske inte har kommit igång ordentligt än.

  Vi kommer till en början att hantera ansökningar i tvåveckorscykler. Detta innebär att vi samlar ihop ansökningar som inkommit fram 1:a respektive 15:e varje månad och sedan ger besked om stöd. Beroende på hur ansökningsläget ser ut kan vi komma att ändra hanteringen.

  Ramverk och ansökan

  Aktiviteterna måste vara avslutade senast den 31 december innevarande år som stödet söks. Stödet kommer inte att kunna ges retroaktivt vilket innebär att ansökan måste vara inskickad innan satsningen startar. En förening kan söka för flera områden, men principen är att vi prioriterar att dela ut pengar till föreningar som inte fått stöd inom ramen för Omstarten sedan tidigare. Vi kommer att prioritera satsningar som har en långsiktighet, det vill säga innehåller flera aktiviteter över tid.

  Ansökan sker via IdrottOnline:

  1. Person med behörighet (någon av dessa roller: Idrottsmedel firmatecknare, Ordförande, Kassör, Anställd) loggar in på föreningens IdrottOnline. 
  2. I toppmenyn väljs "Idrottsmedel"
  3. Därefter väljs "Idrottsmedel" i vänstermenyn.
  4. Välj därefter formuläret "Återstartsstöd IF 2022/2023" och fyll i informationen. 
  5. Det går att spara ifylld information om ni inte vill skicka in ansökan direkt.
  6. Klicka på Skicka in när ansökan är klar.

  Hitta tillbaka-aktiviteter

  Det här stödet söks om föreningen vill få tillbaka barn och unga som var med i verksamheten före pandemin men som inte längre är kvar. Många orienteringsföreningar har tappat aktiva under pandemin. De är individer som tidigare tränade och tävlade. Några kanske är kvar som medlemmar i föreningen medan andra har lämnat helt. Kanske finns det en möjlighet att inspirera dem att komma tillbaka. Här är några exempel på aktiviteter som skulle kunna ingå i en Hitta tillbaka-satsning.

  • Skicka ett vykort till de som saknas med en inbjudan till en träning eller en orienteringsaktivitet där den sociala samvaron är i fokus.
  • Ring en kompis som du inte har sett i föreningen sen före pandemin. Tala om att du saknar hen och erbjud skjuts till nästa träning eller tävling.
  • Spring en öppen bana tillsammans med någon som inte varit med sen före pandemin.
  • Utse någon lämplig tävling som återvändartävling. Försök att få med så många som möjligt av de som inte varit med sen före pandemin. Utmana grannklubben i vilka som kan få med flest återvändare.
  • Skapa sociala aktiviteter med fika, mat och häng efter träningarna.
  • Ordna orienteringsaktiviteter där både barn och medföljande vuxna kan vara med. Avsluta med sociala aktiviteter som fika, mat och brännboll.
  • Föreningen får gärna använda egna idéer för att skapa en satsning för att få tillbaka medlemmar som lämnat.

  Stöd upp till 15 000 kronor.

  Kontaktperson: Karolina Östlund, karolina.ostlund@orientering.se

  Prova på-aktiviteter

  Det här stödet söks om föreningen vill starta om sin barn- och ungdomsverksamhet. Stödet kan ges för att genomföra olika typer av prova på-aktiviteter i syfte att rekrytera nya barn och ungdomar eller återfå de som inte varit delaktiga under pandemin. Det kan också vara aktiviteter för att utveckla verksamheten och prova nya tränings- och tävlingsformer. Här är några exempel på aktiviteter som föreningen skulle kunna prova.

  • Erbjud verksamhet till grupper som föreningen traditionellt inte når. Det kan vara personer med någon funktionsnedsättning eller personer med annan bakgrund än den som är vanligast i föreningen.
  • Tävling och deltagande på olika tävlingar är en viktig del av verksamheten. Samtidigt finns det många som inte vill tävla så mycket eller kanske inte vill tävla alls. Erbjud verksamhet för dessa där fokus på prestation och tävlingsdeltagande är litet.
  • Prova någon annan av orienteringsidrottens fyra grenar. Om föreningen vanligtvis mest bedriver orienteringslöpning kan det vara spännande och utvecklande att prova någon av de tre andra grenarna, mountainbikeorientering, precisionsorientering eller skidorientering.
  • Hitta nya idéer till träningen för att skapa omväxling och för att hitta nya träningsfavoriter. På Svenska Orienteringsförbundets hemsida finns en Idébank som presenterar flera olika typer av övningar. Det finns övningar som tränar olika moment kopplade till utvecklingstrappan och de olika färgerna. Du hittar Idébanken här. I Idébanken finns också övningar som är roliga och annorlunda och som kan skapa omväxling i träningen.
  • Anmäl ett lag till Stjärnkampen. Här kan du läsa mer om Stjärnkampen.
  • Utmana föreningar från andra idrotter. Skapa en klubbmatch där den eller de andra föreningarna får prova orientering och där ni i er tur får prova löpning, rullskidor, cykel, bågskytte, boule eller vad det nu kan vara för idrott.
  • Erbjud deltagare i Hittaut och Naturpasset en intensivkurs i orientering. Bjud även in dem till aktiviteter i klubbstugan så att de får möjlighet att uppleva föreningen, dess medlemmar och all glädje och gemenskap. Välkomna nya deltagare på ett bra sätt och ge dem en bra introduktion till både orienteringsidrotten och föreningsgemenskapen.
  • Föreningen får gärna använda egna idéer för att skapa en satsning för att utveckla verksamheten så att fler väljer att stanna kvar och nya väljer att bli medlemmar.

  Stöd upp till 15 000 kronor.

  Kontaktperson: Karolina Östlund, karolina.ostlund@orientering.se

  Sociala aktiviteter

  Vi är med i en förening för att dels hålla på med vårt fritidsintresse, dels för att träffa och umgås med andra som har samma fritidsintresse. För orienteringsföreningar handlar det om orientering i olika former och umgänge kopplat till olika orienteringsaktiviteter. Det här stödet söks om ni vill samla era barn och ungdomar för gemensamma sociala aktiviteter. Låt gärna deltagarna komma med egna förslag på aktiviteter. Huvudsaken är att gruppen återsamlas och gör något roligt och socialt ihop som skapar gemenskap och pepp framåt. Tänk på att även involvera de som varit mindre aktiva i föreningsverksamheten under pandemin och de som i första hand deltar för den sociala gemenskapen och kanske inte är tävlingsaktiva. Här är några exempel på sociala aktiviteter med eller utan orienteringsinslag.

  • Erbjud möjlighet att komma till klubbstugan en stund innan träningen för läxläsning, mellanmål och liknande.
  • Erbjud möjlighet att vara kvar i klubbstugan efter träningen genom att ordna fika, soppa eller något annat ätbart. Det skapar möjlighet till umgänge och häng med träningskompisarna. Det är också ett bra tillfälle att fylla på energidepåerna direkt efter träningen.
  • Se till att alla i föreningen har en träningskompis som man kan samåka med eller hänga med på tävlingarna. Tävlingskompisen kan också vara ett stöd för den som är ovan vid orienteringstävlingar.
  • Arrangera läger med främsta syfte att ha kul tillsammans. Förutom orientering kan man ha andra aktiviteter på programmet. Några exempel är korvgrillning, pizzabak, tårtdekorering, bangolf, kanot, discgolf med mera.
  • Ge unga förtroende att få ledarengagemang. Det stärker känslan för den egna föreningen och ökar kunskapen om verksamheten och ideellt engagemang. Det är också ett bra sätt att ge unga möjlighet till delaktighet och inflytande.
  • Erbjud "praktikplats" i exempelvis styrelsen och olika projektgrupper så att den som är ny ledare får tid att komma in i föreningsarbetet, insyn i verksamheten och möjlighet att komma med egna förslag och idéer.
  • Ge individen stöd i form av en mentor som kan stödja och vägleda. Erbjud nya ledare enkla och avgränsade uppdrag för att undvika stress och press.
  • Föreningen får gärna använda egna idéer för att skapa en satsning för att utveckla de sociala aktiviteterna i föreningen.

  Stöd upp till 15 000 kronor

  Kontaktperson: Karolina Östlund, karolina.ostlund@orientering.se

  Öppet stöd

  Din förening har även chansen att göra en omstart inom ett för er viktigt område. Ta tillfället i akt, utveckla er verksamhet och våga testa nya saker som kan locka till sig fler målgrupper. Vad är det som krävs för att er förening ska lyckas återstarta er verksamhet på bästa sätt? Här är ni fria att själva utforma aktiviteten utifrån just era behov. Det kan gälla allt från utbildning och inspirerande gästföreläsningar till inköp av material. Det går också bra att kombinera olika idéer från några av de tre övriga områdena.

  Stöd upp till 15 000 kr.

  Kontaktperson: Karolina Östlund, karolina.ostlund@orientering.se