Kartkontroll

Enligt regelverket ska av SOFT godkänd tävlingskarta i samband med kartproduktionen ha genomgått en kvalitetskontroll, en så kallad kartkontroll. Det rör såväl nyproducerade som reviderade kartor.  Här återfinns information om hur kartkontroll och godkännande utförs för de olika nivåerna och grenarna.

Syftet med kartkontrollen

Följande är ett utdrag från regelverket:

Syftet med kontrollen är att säkerställa en hög och normenlig kvalité. Det betyder att kartan ska följa av IOF fastställd kartnorm, vilket i sin tur innebär en karta med hög läsbarhet och terrängförståelse, samt likvärdiga kartor över hela landet.  

Val av kartkontrollant

Kartkontrollen utförs av en person, en kartkontrollant, med hög kompetens inom kartområdet. Kartkontrollanten får inte vara samma person som har ritat tävlingskartan.

 • För tävling inom nivå 1 - OL: OF, i samråd med kartbeställare, utser kartkontrollant och meddelar SOFT som godkänner kartkontrollanten.
 • För tävling inom nivå 1 - MTBO, SkidO, PreO: Kartansvarig för respektive gren i kartgruppen utser och godkänner kartkontrollanter.
 • För tävling inom nivå 2-3: OF, i samråd med kartbeställare, utser och godkänner kartkontrollanten.

Kartkontrollant ska vara utsedd och godkänd innan kartprojektet påbörjas.

Kartkontrollantens uppgifter

Kartkontrollantens uppgifter omfattar:

 • Att, innan kartprojektet påbörjas, informera kartbeställare och kartritare om hur processen för kartkontrollen går till, samt att i samråd med dessa göra upp en tidplan för projektet.
 • Att tillse att kartprojektet bedrivs i enlighet med kartnormen, vilket innebär att utföra terrängkontroll och teknisk kontroll enligt beskrivning nedan, samt protokollföra eventuella avvikelser från kartnormen.
 • Att under kartprojektets gång – och så tidigt som möjligt – lyfta de avvikelser kartritaren vill ha godkänt med SOFT (för nivå 1) eller OF (nivå 2-3). Det är SOFT eller OF som kan godkänna avvikelser, inte kartkontrollant eller kartritare själv.
 • Att under kartprojektets gång och efter behov:
  • Ge rådgivning och ha avstämningar med kartbeställare och kartritare.
  • Få rådgivning och ha avstämningar med SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2-3).
 • Att vid meningsskiljaktigheter mellan någon av parterna kartbeställare, kartritare eller kartkontrollant ta hjälp av SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2-3) för beslut.
 • Att via ett signerat protokoll, innehållande terrängrapport, teknisk avvikelserapport och rapport för godkännande, intyga att kartan följer kartnormen, att kontroll utförts enligt gällande anvisningar och att kartan därmed bör godkännas. Protokollet skickas till SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2-3) för godkännande och för att erhålla godkännandemärke, vilket krävs för att kartan ska få användas på tävling.

Terrängkontroll och teknisk kontroll

Kontrollen är uppdelad i en terrängkontroll och en teknisk kontroll som båda ska starta samtidigt som kartritningen och därefter utföras parallellt med kartritningen under kartprojektets gång.

Terrängkontroll

Terrängkontrollen innebär att det utförs en kontroll på plats i terrängen, som stickprov på utvalda provområden, där kartritarens förmåga att välja en rimlig nivå, tolka och beskriva terrängen bedöms.

Kartnormen är framtagen för att kartorna ska kunna användas av elitlöpare på värdetävlingar och de ska därmed bedömas utifrån hur den genomsnittlige elitorienteraren uppfattar kartan i tävlingsfart. 

Följande kontrolleras:

 • Generalisering. Att kartan är ritad i enlighet med kartnormen avseende generaliseringsgrad, dvs. vilka objekt som tas med, respektive utelämnas, på kartan. Läsbarheten går först.
 • Terrängförståelse. Att redovisade objekt är begripliga. Tydliga föremål i terrängen ska överdrivas på kartan och otydliga föremål i terrängen ska nedtonas på kartan. 
 • Lägesriktighet. Att kartobjektens lägesriktighet stämmer, dvs. att objekten ligger i rätt förhållande till varandra. Behöver objekt dras isär för bättre läsbarhet är det viktigare än lägesriktigheten mellan dem. Relativ position går före absolut position, så viktigt att ha kvar relativ position mellan närliggande objekt vid isärdragning.
 • Formriktighet. Att ytor, höjdformationer, höjdkurvor och linjeobjekt har rätt form. Läsbarheten går före lägesriktigheten. 
 • Likformighet. Att kartan håller en jämn nivå över hela området kartan täcker. Varierar kartan i detaljrikedom ska nivån inom områden med samma detaljeringsgrad vara så lika som möjligt inom dessa områden, men får avvika mot övriga områden.  

Teknisk kontroll

Den tekniska kontrollen innebär att det utförs en kontroll av den ritade kartan i ett kartritningsprogram. Följande kontrolleras:

 • Ekvidistans. Att grundekvidistans enligt kartnormen används. Jämför mot laserkurvor.
 • Symboluppsättning. Att korrekt symboluppsättning används. Det innebär att rätt symboler i rätt storlek och tjocklek används. Symboluppsättningen hittas på sidan över stöddokument och filer.
 • Avstånd och mått. Att minsta avstånd mellan symboler av samma färg, samt minsta storlekar på färgytor, är ritade enligt kartnormen.
 • Hjälpkurvor. Att användandet av hjälpkurvor följs enligt regler och intentioner i kartnormen för en bra överskådlighet. 
 • Digitalisering. Att kartan är bra digitaliserad, bl. a. att höjdkurvor är jämna utan små hack och att uppehåll (skrap) för hjälpkurvor och stigar ligger på rätt ställe för hög läsbarhet.

Systematiskt avvikande från kartnormen är inte tillåtet, men enstaka välmotiverade avvikelser från kartnormen kan tillåtas.

En enkel guide för hur du i Ocad själv kan kontrollera så att din karta tekniskt följer normen finns framtagen under stöddokument & filer.

Godkänd karta

 • För tävling inom nivå 1:
  • Kartkontrollanten ska, senast sex månader före tävling, skicka signerat protokoll till SOFT med kopia till OF:s kartansvarig.
  • SOFT säkerställer att kartkontrollen har utförts enligt de intentioner och principer som beskrivs i gällande anvisningar.
  • SOFT godkänner kartan för tävling inom nivå 1 och delar ut godkännandemärke. OF:s kartansvarig tilldelar kartan ett registreringsnummer.
 • För tävling inom nivå 2-3:
  • Kartkontrollanten ska, senast sex månader före tävling, skicka signerat protokoll till OF:s kartansvarig.
  • OF:s kartansvarig säkerställer att kartkontrollen har utförts enligt de intentioner och principer som beskrivs i gällande anvisningar.
  • OF:s kartansvarig godkänner kartan för tävling inom nivå 2-3 och delar ut godkännandemärke, samt tilldelar kartan ett registreringsnummer.

Kontaktadress som ska användas till SOFT är kartsupport@orientering.se.

Kontaktuppgifter till OF:s kartansvariga finns på SOFT:s hemsida.

Handläggning ska normalt ske inom två veckor.

För exempel på situationer som godkänts respektive inte godkänts, se sidan för Godkännande exempel.