Processen

Att ta fram en ny eller uppdaterad karta består av ett antal steg och berör ett antal parter. På denna sida finns information om hur processen går till och vad som är av stor vikt att tänka på.

1. Samråd

Innan planering för nya arrangemang eller aktiviteter kan göras och framförallt innan kartritning påbörjas är det mycket viktigt att samråd genomförs med mark- och jakträttsinnehavare för berört område. Detta för att säkra vår tillgång till området innan tid och pengar investeras, samt för att hålla en god kommunikation och ett bra samarbete med berörda parter. Detta goda samarbete ska även hållas under hela kartans livslängd.

Underlag för samråd, till exempel samrådsbrev, eller nyttjanderättsavtal som det också kan benämnas, finns under avdelningen för markfrågor.
- Samråd under markfrågor.

2. Registrering av kartritning

Om samrådet gett klartecken för framställning av kartan ska också berört OF rådfrågas, detta görs vanligtvis parallellt med samrådet med berörda markägare och jakträttsinnehavare. OF har den övergripande kontrollen på vilka områden som karteras och ägs av vilka föreningar och ska godkänna och inregistrera alla av distriktets kartor. 

Hur registreringen ska gå till, samt hur länge kartprojektet får pågå innan det ska vara klart, bestäms av respektive OF, men generella riktlinjer har tagits fram:
- Registrering av kartritning

Ingen särskild ansökningsblankett underhålls i dagsläget utan dialogen förs direkt med respektive OF. 

För rätten till att rita på ett område, samt vad som gäller om andra önskar ta över ett område vars karta inte uppdaterats på länge, har också generella riktlinjer tagits fram:
- Rätten till ett kartområde 

Rätten till att rita på ett område ska inte blandas ihop med upphovsrätten, vilket har att göra med rätten att nyttja kartan och på vilket sätt som upphovsmannen ska namnges, samt vilka ändringar och vilken publicering som anses kunna ske utan att upphovsmannen kränks:
- Upphovsrätt

Tävlingsverksamhet på godkänd karta bestäms av kartägare och godkänns av OF, samt ibland också av SOFT (exempelvis SM).

3. Avtalsskrivning

Avser ni lämna rekognoserings-/digitaliseringsarbetet till någon som mot betalning utför arbetet rekommenderas starkt att skriftligt avtal avseende genomförande, betalning och upphovsrätt tecknas.

Ett standardavtal för kartritning, inkl. upphovsrätt, finns framtaget och hittas på sidan för kartrelaterade stöddokument och filer, under rubriken Kartframställning.

Vid avtalets tecknande bör både beställande part, det vill säga kartägaren, finnas med tillsammans med de kartritare som ska utföra arbetet och den eller de kartkontrollanter som står för kvalitetssäkringen.

För kartor som ska användas inom nivå 2-3 ansvarar OF för att kontrollant blir utsedd, men kartägaren kan själv föreslå kontrollanter, som då OF ska godkänna. För kartor inom nivå 1 för OL utser också OF kontrollanter, men dessa ska även godkännas av SOFT. För nivå1-kartor inom MTBO och SkidO utses kartkontrollanter av respektive grens kartansvarig i kartgruppen. 

Observera att kartritningen inte får påbörjas innan kartkontrollant är utsedd och ett startmöte kunnat hållas där de viktigaste aspekterna för aktuellt kartprojekt lyfts fram och diskuteras. 

Se också listan över aktiva kartritare och kartkontrollanter.

4. Startmöte

När avtal är skrivet är det dags att sätta igång med att producera den faktiska kartan. För att inleda detta på ett bra sätt och minimera senare problem och efterarbeten är det mycket viktigt att genomföra ett startmöte. Lämpligen kallar beställaren, kartägaren, till ett startmöte där de medverkar tillsammans med kartritare och kartkontrollanter. För kartor som ska godkännas för nivå1 ska även kartansvarig på SOFT medverka eller av denna utsedd representant. Representanten kan även utses av respektive grens kartansvarig i kartgruppen.

Det är lämpligt att startmötet genomförs efter 1-2 dagars inledande kartritning i fält, för att skapa ett underlag att diskutera kring. 

Startmötet syftar till att:
  • Planera kartframställningen utifrån prioriteringsområden
  • Gå igenom de olika parternas roller i processen
  • Bestämma upplägg och datum för delleveranser
  • Bestämma hur kommunikationen ska ske under processen
  • Diskutera och besluta kring terrängspecefika svårigheter för aktuellt område

5. Att rita själva kartan

Därefter genomförs det faktiska framställandet av kartan. 

Mer information om hur man faktiskt ritar en karta, vilken utrustning som är lämplig och andra tips finns samlat på sidan Att rita en karta.

6. Godkännande samt godkännandemärke

Kartor som framställs för användning inom nivå 1, värdetävlingar, ska i samband med kartproduktionen ha genomgått en kvalitetskontroll, en så kallad kartkontroll. Det rör såväl nyproducerade som reviderade kartor.

Syftet med kontrollen är att kartan ska följa av IOF fastställd kartnorm. Det innebär en karta med hög läsbarhet och terrängförståelse, samt likvärdiga kartor över hela landet.

Kartkontrollen utförs av en eller flera personer, en kartkontrollant, med goda kunskaper inom kartområdet.

Efter utförd kontroll ska kartkontrollanten, via ett signerat protokoll, visa att kontrollen är utförd, att kartan följer IOF:s kartnorm och därmed är godkänd. Protokollet skickas in till SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2 och 3) för att erhålla godkännandemärke.

Läs mer om kartkontroll och godkännande  

7. När kartan är klar

Viktigt att tänka på när kartan är klar:

  • Att det framgår på kartan vem eller vilka som har ritat kartan.
  • Att det med namn och kontaktuppgifter framgår vem som har upphovsrätten till kartan.
  • Att intressenter informeras inför framtida aktiviteter och arrangemang.   
  • Att det finns en plan för förvaltning och underhåll av kartan.