Banläggning

På den här sidan finns samlat sådant som är till stöd för banläggare och bankontrollant.
Banor av högsta kvalité och sportslig rättvisa Stödet syftar till att vägleda, förenkla och förbättra banläggningsprocessen. Målet är banor av högsta kvalité där incidenter undviks. Sportslig rättvisa ska vara vägledande genom hela banläggningsarbetet.

Regelverket och banläggarutbildning

Tävlingsreglerna om banläggning
Följande står i tävlingsreglerna om banläggning: 

4.5 Banläggning

4.5.1 Vid banläggning ska gällande anvisningar för banläggning följas. Tävlingsbanans svårighet ska noga avvägas med hänsyn till de tävlandesålder och orienteringsskicklighet.

4.5.2 Inför tävling på nivå 1-4 ska arrangören iaktta sekretess angående banläggning och banor till dess att alla tävlande startat.

4.7 Samråd och hänsyn

4.7.1 //...Vid banläggningen ska hänsyn tas till växt- och djurliv. ...//  

Tävlingsreglerna om banläggarutbildning

När det gäller utbildning står det följande:

4.17.2 Vid tävlingar inom nivåerna 1-3 ska banläggare och bankontrollant ha genomgått av SOFT godkänd banläggarutbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Kommentar: OF i det distrikt där tävlingen anordnas bedömer och avgör om kompetensen hos aktuella personer är tillräcklig för nämnda befattningar.

Tävlingsanvisningarna om banläggning

tävlingsanvisningarna står om banläggningen avseende mark och vilt, starten, arenan, banlängder, svårighetsgrader, behörighet för banläggarkort mm.

Banläggarutbildning

Banläggarutbildning hålls på distriktsnivå. Ta kontakt med distriktets tävlingsansvarig för mer information.