Svensk Orientering logotyp
29.06.2015

Gemensamma regler för OL, SkidO och MtbO

Orientering
Den 1 juli får grenarna orienteringslöpning, skidorientering och mountainbikeorientering ett gemensamt regelverk efter ett förbundsmötesbeslut 2014. Nästa steg är ett gemensamt regelverk för alla fyra grenar.

Vid förbundsmötet 2014 beslöts det att uppdra åt styrelsen att på lämpligt sätt utforma gemensamma tävlingsregler för svensk orienterings samtliga grenar. Även SOFTs styrelse har vid flera tillfällen uttryckt sin önskan att de fyra grenarna som samlats under SOFT ska ha ett gemensamt regelverk. Synen på barns, ungdomars, vuxnas och de äldres tävlande ska vara gemensam för de olika formerna av orientering. Begreppsapparat och nomenklatur ska också vara gemensam. Det har tidigare framförts att stora delar av det tävlingstekniska området och tillhörande procedurfrågor är lika inom OL, SkidO och MtbO. Den kortaste vägen till gemensam begreppsapparat och nomenklatur är att så långt som möjligt anpassa språkbruket inom de senast tillkomna grenarna till det som sedan tidigare varit brukligt inom SOFT.

Regelverkets uppbyggnad

När de äldre tävlingsreglerna för OL omarbetades under åren 2008-10, och fastställdes i december 2010, var ett av syftena att göra reglerna mer allmängiltiga. Det kunde åstadkommas dels genom att ändra den språkliga dräkten, dels genom att bryta ut alla avsnitt som detaljrikt behandlade tekniska krav på tävlingsarrangemangen. Denna typ av detaljregleringar placerades i anvisningar över vilka styrelsen har förfoganderätten. Det betyder att angelägna tekniska regleringar och specifikationer kan införas eller ändras inom loppet av en till tre månader. Tävlingsreglerna ska å sin sida vara stabila över tid och utgöra den fond mot vilken anvisningarna ska tolkas och förstås. Därvid måste också så kallat sunt förnuft användas, likväl som vid oförutsedda och i regelverket ännu inte beskrivna situationer.

Förenklad nivåindelning - från 5 till 4 nivåer

I samband med det nya regelverket minskas tävlingarnas kvalitetsnivåer från 5 till 4, då nivå 1 och 2 slås samman till nivå 1. Den skillnad som fanns mellan nivå 1 och 2 när nivåindelningen infördes för några år sedan har spelat ut sin roll.

I övrigt påverkas det befintliga regelverket för OL i stort sett endast redaktionellt. Ett antal paragrafer får nya nummer. Det betyder att de hänvisningar till tävlingsreglerna som finns i befintliga anvisningar också kommer att vara uppdaterade till den 1 juli 2015.

I samband med det nya regelverket utgår anvisning TA 405 Svenskt mästerskap för veteraner som istället ersätts av en egen sida på SM:s webbplats, sm.orientering.se.

Övergångsperiod under hösten 2015

Det nya regelverket för OL, SkidO och MtbO, fastställt av förbundsstyrelsen vid sitt möte den 20 maj 2015, träder i kraft den 1 juli 2015. I de fall det nya regelverket ännu inte är praktiskt möjligt att följa får respektive grens tidigare regelverk tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2016. Detta ska i så fall framgå av tävlings-PM.

Målet är ett gemensamt regelverk för fyra grenar

Befintligt regelverk för PreO gäller tills vidare under 2015 och omfattas inte av denna version av gemensamma tävlingsregler för OL, SkidO och MtbO. Målet för arbetet är att det gemensamma regelverket för de fyra grenarna kommer att bestå av dels gemensamma tävlingsregler (en publikation), dels fyra serier av anvisningar (publikationer), en serie för vardera OL, SkidO, MtbO samt PreO.

Hitta regelverket på hemsidan

Den nya regelboken hittas under Tävlingsregler och anvisningar under avdelningarna Träna & tävla respektive Arrangera, samt under de grenspecifika avdelningarna för SkidO och MtbO.

Uppdaterade anvisningar läggs ut så snart som möjligt.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter