Svensk Orientering logotyp
19.03.2020

Lördag 13.00: Digitalt förbundsmöte – direktsänds på webben

Orientering
På lördag klockan 13.00 inleds förbundsmötet 2020. Mötet sker digitalt och endast verksamhetskritiska beslutspunkter står på dagordningen. Svenska Orienteringsförbundet direktsänder på webben.

Med anledning av coronasmittan kommer helgens planerade förbundsmöte att kortas ner och genomföras digitalt, utan långa resor och med få fysiska möten. Samtliga distrikt har sagt ja till det här upplägget, vilket innebär att ett antal viktiga beslut kan tas utan att riskera onödig smittspridning.

Den digitala lösningen ger deltagarna möjlighet till dialog med röst och bild, kommentarer samt omröstningsfunktion. I varje distrikt sitter deltagarna tillsammans lokalt och kopplar upp sig.

Styrelsens förslag och inkomna motioner finns inte med på dagordningen. Nu fokuseras enbart på vissa centrala, men troligtvis mindre komplexa delar av förbundsmötet. Övriga punkter skjuts på framtiden och en möjlighet är att dessa behandlas i samband med höstens ordförandekonferens.

Vill du följa helgens förbundsmöte gör du det via spelaren nedan, start lördag 13.00.


Program lördag den 21 mars:
13.00  Inledning och välkomna
13.20  Nomineringstiden går ut – kort presentation av kandidater
13.30  Det formella förbundsmötet startar
17.00  Förbundsmötet avslutas

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet (deltagarlista version 2020-03-19)
 3. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för mötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av mötesledning
 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Val av redaktionskommitté för mötet
 9. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren (Länk till: 2018 respektive 2019)
 10. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren (Länk till: 2018 respektive 2019)
 11. Behandling av revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren (Länk till 2018 respektive 2019)
 12. Beslut om disponering av tillgängliga vinstmedel
 13. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
 14. Fastställande av verksamhetsplan för de nästkommande två verksamhetsåren
 15. Beslut om föreningarnas årsavgift under nästkommande två räkenskapsår
 16. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för de nästkommande två räkenskapsåren
 17. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
 18. Val av åtta styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
 19. Beslut om arvoden till förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter
 20. a) Val av en revisionsbyrå med en auktoriserad revisor som får till uppgift att granska förbundets förvaltning och räkenskaper för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
  b) Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare med uppgift att granska förbundets verksamhet för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte
 21. Beslut om val av ombud till riksidrottsmötet
 22. Val av ordförande och ytterligare tre ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte
 23. Mötets avslutande

Punkt 14 (Motioner) och 15 (Styrelsens förslag) som finns i föredragningslistan i förbundets stadgar utgår på detta möte och behandlas vid ett senare möte. Dessa punkter bedöms inte vara verksamhetskritiska och då är det bättre att behandla dem på ett framtida fysiskt möte. Detta har beslutats i samråd med samtliga distrikt.

Utmärkelser kommer att delas ut vid ett senare möte.

HÄR hittar du all info om Förbundsmötet 2020.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter