Ny klassindelning 2020
13.12.2019

Ny klassindelning 2020

Orientering
Svenska Orienteringsförbundets styrelse har beslutat att införa en ny klassindelning från och med årsskiftet.

Vid ordförandekonferensen 2017 presenterades ett förslag till delvis förändrad klassindelning för barn och unga. Förslaget resulterade i många och blandade reaktioner. För att få mer kunskap genomfördes under 2018 en studie kring barns tävlande. Studiens resultat presenterades 1 februari 2019.

Under perioden 9 februari till 19 maj genomfördes sedan 18 träffar på olika platser i landet för att diskutera tävlingsverksamheten för barn och unga. Ett nytt förslag till klassindelning presenterades i oktober 2019. Samtidigt genomfördes en enkät för att inhämta synpunkter.

På sitt senaste möte, den 9 december, beslutade Svenska Orienteringsförbundets styrelse att införa en uppdaterad klassindelning och här presenteras förändringarna i sin helhet, förändringar som påverkar öppna klasser, utvecklingsklasser samt barns och ungdomars kortklasser. Via denna länk ses hela underlaget som PDF.  

Underlag till beslut

Nedan är några av de aktiviteter och faktainsamling som ligger till grund för beslutet. 

 • Studien Barns tävlande (Hösten 2018)
 • 18 mötesplatser med 304 deltagare (Vintern/våren 2019)
 • 534 personer som besvarat enkäten (11 oktober-5 november)
 • 979 kommentarer i enkäterna (11 oktober-5 november)
 • 50 mejl till strategi2025@orientering.se (oktober-november 2019)
 • 286 inlägg i egen tråd på orienterare.nu (oktober-november 2019)
 • Presentation och diskussion på ordförandekonferensen och tävlingskonferensen (16-17 november 2019) Länk till presentationen.
 • Diskussion och beslut på styrelsemötet 9:e december

För att läsa mer om bakgrund till förslagen, utfallet från de 18 mötesplatserna samt länk till studien om barns tävlande, klicka HÄR!

Nya öppna klasser orienteringslöpning – övergripande upplägg

   *Endast vid långdistans

Nya öppna klasser – vad det innebär i detalj

 • Klasserna U1 och U2 utgår och ersätts med ett utökat utbud av öppna klasser.
 • De öppna klasserna byter namn.
 • Sex öppna klasser är obligatoriska vid både medel- och långdistans. Övriga klasser rekommenderas att arrangören erbjuder. Klassen Svår 7 km erbjuds endast vid långdistanstävling.
 • Klassen Inskolning bör ha vägledande symboler som stöd utefter banan, allmänt kallat för glada och ledsna gubbar.
 • Deltagande i patrull är möjligt i samtliga öppna klasser.
 • Det är tillåtet att följa upp, skugga, deltagare i samtliga öppna klasser.
 • Arrangören kan tillhandahålla en extra karta till den som följer upp en deltagare.
 • Anmälan till öppen klass kan göras både i förväg, via Eventor, eller på plats på tävlingsarenan.
 • För deltagare upp till och med 16 år får arrangören inte ta ut en extra avgift för de deltagare som anmäler sig på tävlingsdagen. Beslut om att arrangören har möjlighet att ta ut en extra avgift vid anmälan på tävlingsdagen togs vid förbundsmötet 2018.
 • Deltagaren väljer själv hur svår och lång bana hen vill ha.
 • I samband med anmälan kan deltagaren välja om hen vill ha tid eller delta utan att tiden redovisas i resultatlistan. För den som deltagit utan tidtagning anges Deltagit som resultat. Deltagare som deltagit utan tidtagning placeras efter samtliga deltagare med tid men före deltagare som är diskvalificerade eller ej godkända.
 • Resultatlistan delas upp i två kategorier: deltagare upp till 16 år och deltagare 17 år och äldre.
 • Den angivna banlängden för respektive klass ska hållas i så stor utsträckning som möjligt. Banlängden bör inte avvika mer än 10 procent från den rekommenderade banlängden.
 • Banlängden för respektive klass är densamma oavsett om det är medel- eller långdistans. Banorna bör enligt ”Distansernas särart” ha medeldistanskaraktär vid medeldistanstävling och långdistanskaraktär vid långdistanstävling.
 • Ett informationsmaterial som arrangören kan använda i samband med de öppna klasserna tas fram av Svenska Orienteringsförbundet. Materialet vänder sig till deltagaren och innehåller en beskrivning av de öppna klasserna.
 • Förändringarna gäller från och med 1 januari 2020 med en övergångsperiod till och med 30 juni 2020. Detta under förutsättning att berörda IT-system uppdaterats enligt plan.

Naturpasset – frivillig klass som testas

Naturpasset är en frivillig klass som arrangören kan erbjuda. Naturpasset är en karta med 15-30 kontroller. Deltagaren får ta kontrollerna i valfri ordning. Kontrollernas svårighetsgrad varierar från enkla till svårare. Deltagaren har en begränsad tid på sig att ta kontrollerna. Arrangören kan bestämma en tidpunkt då deltagarna senast ska vara tillbaka på arenan. Det är ingen tidtagning och ingen resultatlista publiceras.

Klassen Naturpasset testas i olika delar av landet innan klassen eventuellt blir obligatorisk. Svenska Orienteringsförbundet kommer att initiera försöksverksamhet för att testa klassen Naturpasset. En viktig utgångspunkt är att hittaut och/eller Naturpasset är etablerat på orten.

Möjlighet till fler öppna klasser

Utöver de i förslaget definierade öppna klasserna kan arrangören välja att bjuda in till egna öppna klasser. Det kan vara gps-klass, poängorientering eller andra liknande banor. Detta är ingen förändring jämfört med tidigare system.

Öppna klasser vid sprintorientering
Sprintorientering har inte omfattats i arbetet med att ta fram en ny klassindelning. I enkäter och diskussion kring förslaget har sprintorienteringen tagits upp. Vilka öppna klasser som bör förekomma i samband med sprintorientering bör definieras.

Följande öppna klasser införs vid sprintorientering:
Mycket lätt 1,5 km
Medelsvår 2 km
Svår 2,5 km

Definitionen av svårighetsgraden är inte direkt överförbar från skogsorientering till sprintorientering.

Utöver de tre öppna klasserna vid sprintorientering kan arrangören erbjuda ytterligare öppna klasser och då även välja svårighetsgrad och längd.

Öppna klasser för skidorientering och mountainbikeorientering

Skidorientering (I dag finns ingen rekommendation)

Valfritt för arrangören att välja vilken eller vilka öppna klasser de vill ha.

Rekommendation att namngivningen bygger på öppen och sedan banlängd, till exempel; Öppen 5 km. (Banlängden är ”cirkabanlängd”)

Mountainbikeorientering (Samma rekommendation som MTBO har i dag)

Rekommendation att följande öppna klasser finns oavsett nivå på tävlingen:
Öppen lång (motsvarande D21)
Öppen medel (Motsvarande D/H16)
Öppen kort (Motsvarande D/H12)
Öppen ”standardcykel” (Ska gå att ha vanlig cykel.)
Öppna klasser ska följa distansernas särart.

Åldersklasser – det här innebär det

 • Tävlingsklass byter namn till åldersklass.
 • Klasserna D/H12K, D/H14K, D/H16K och D/H17-20K utgår och ersätts av ett utökat utbud av öppna klasser.
 • I klasserna D/H10, D/H12 och D/H14 ändras kartskalan från 1:10 000 till 1:7 500. Motivet till det är att kartskalan för barn och ungdomar bör vara densamma i de öppna klasserna och i åldersklasserna. Detta för att underlätta för dem som vill prova att gå från öppen klass till åldersklass eller vice versa.
 • För övriga åldersklasser görs inga förändringar.
 • Banlängden får avvika med upp till 20 procent från den rekommenderade banlängden. (Samma som tidigare)

 Ny klassindelning åldersklasser

Tidplan för införandet

Nya klassindelningen finns redan tillgänglig i Eventor för arrangörer vid inläggning av klasser. De nya klassgrupperna som kan väljas namnges med 2020 i namnet, tex Åldersklasser 2020.

Att dela upp resultatlistan för öppna klasser i ungdom och äldre kommer med vara klart från centralt håll under januari.

Att ge möjlighet att inte visa sin tid kommer att vara infört fullt ut i tävlingssystemen senast under februari.

Övergångsperiod

Beslutet gäller från 1 januari 2020. I de fall dessa förändringar ännu inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av anvisningarna tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2021 (förlängd från och med 1 juli pga corona).   

Möjlighet att inte visa sin tid kommer att ha en övergångsperiod fram till och med 31 december för att ge arrangörer god tid på sig att uppdatera till senaste versionen av OLA eller annat tidtagningssystem.

Kommunikation

Svenska Orienteringsförbundet kommer löpande att informera distrikt, föreningar och utövare från och med nu och framåt. Hemsidan är huvudkanal men det kommer också att göras informationsutskick via mejl och sociala medier.

Vid frågor kontakta Lars Greilert (lars.greilert@orientering.se) eller Tomas Stenström (tomas.stenstrom@orientering.se)

Via denna länk ses hela underlaget som PDF. 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter