Svensk Orientering logotyp
05.07.2023

Ny version av regelverket med förenklad struktur att gälla från 1 juli

Orientering
En ny version av regelverket för orienteringslöpning trädde i kraft den 1 juli 2023 med en övergångsperiod fram till nyår. Bland annat ligger anvisningar till de regelparagrafer som har tillhörande anvisningar numera i direkt anslutning till respektive regelparagraf.
Ett arbete att förenkla och tydliggöra regelverket har pågått en längre tid. Från och med den 1 juli finns en ny version av regelverket för OL där bland annat paragraferna i tävlingsreglerna är sammanvävda med tillhörande anvisingstexter. Tanken är att övriga grenars regelverk ska följa efter.

En del paragrafer har tydliggjorts, men innebörden är densamma som i tidigare version. Den största förändringen i nya versionen är att informationen om regioner har plockats bort då Naturvårdsverkets nya Vägledning för arrangemang i naturen numera gäller i stället för Allmänna råd (1996). En hänvisning till vägledningen på SOFT:s hemsida finns i regelverket.

En annan förändring är att en del texter plockats bort och blir stöddokument i stället. Dessa är ännu inte klara utan kommer att publiceras på SOFT:s hemsida så snart som möjligt. Flytten av texter till stöddokument har reducerat antalet sidor i regelverket från 86 till 70. Fyra av dessa sidor utgörs fortsatt av framsida, innehållsförteckning och förord, medan tre sidor fortsatt utgörs av definitioner.

Även kapitelindelningen har uppdaterats och är förhoppningsvis enklare att följa, framförallt för arrangörer.

Till sist är alla länkar till SOFT:s hemsida utbytta från den gamla hemsideadressen (svenskorientering.se) till den nya (orientering.se).

En mer detaljerad lista över alla förändringar finns längre ned i denna nyhet, samt på sista sidan i den nya versionen av regelverket.

ÖvergångsperiodDet nya regelverket gäller under en övergångsperiod resten av året, dvs fram till och med 31 december 2023. Det betyder att fram till dess får det tidigare regelverket med versionsnummer 2022-07-01 användas som vanligt, även om det nya regelverket förhoppningsvis är bättre strukturerat och enklare att hitta i.

Viktigt att ange version i inbjudan och tävlings-PM vid hänvisningDå en del paragrafnummer uppdaterats är det viktigt att ni som arrangör anger regelverkets versionsnummer när hänvisning görs till en enskild paragraf från exempelvis inbjudan, tävlings-PM, tävlingens hemsida eller tävlingens Eventor-sida.

Det nya regelverket har versionsnummer 2023-07-01.

Det tidigare regelverket har, som angetts ovan, versionsnummer 2022-07-01

Uppdateringar i den nya versionen
Redaktionella uppdateringar


 • Ny struktur
  • I syfte att enklare följa och förstå regelverket har tävlingsanvisningarna flyttats in till motsvarande paragrafer i tävlingsreglerna. Tävlingsanvisningarna är grönmarkerade.
  • Diverse nya paragrafnummer är införda.
  • Diverse nya rubriker är införda.
 • Ny kapitelindelning
  • Kapitlet ”Tävlings- och åldersindelning, samt rätt att delta” utgår. Samtliga avsnitt i kapitlet har i stället flyttats över till kapitlet ”Allmänna villkor för tävlingar”.
  • Ett stort antal avsnitt från kapitlet ”Allmänna villkor för tävlingar” har flyttats över till kapitlet ”Tekniska regler för tävling” som nu innehåller allt om att arrangera en tävling, förutom följande områden som fått egna kapitel:
   • Särskilt om karta
   • Särskilt om banläggning
   • Särskilt om tävlingsadministration
   • Särskilt om startplatsen
  • Avsnitten ”Avgifter” och ”Anmälan till tävling” som ingår i funktionen tävlingsadministration ligger kvar i ”Tekniska regler för tävling” med hänvisning från kapitlet ”Särskilt om tävlingsadministration”.
 • Kronologisk ordning
  • Avsnitten i kapitlet ”Tekniska regler för tävling” följer en mer kronologisk ordning än tidigare utifrån hur en tävling arrangeras.
 • Korrekta länkar till hemsidan
  • Samtliga länkar till SOFT:s hemsida går till nya hemsidan orientering.se med underliggande sidor.
 • Klickbara hänvisningar till avsnitt
  • Ett stort antal hänvisningar i dokumentet har gjorts klickbara.
 • Tävlingsanvisningar som blir stöddokument på SOFT:s hemsida (ej klara)
  • Följande nya stöddokument kommer att tas fram och publiceras på SOFT:s hemsida:
   • Tävlingsledning, inkl. checklista för tävlingsledare (ersätter Tävlingsledarrapport).
   • Marknadsföring och kommunikation, inkl. mediaservice, under tävling.
   • IT-administration, inkl. checklista för IT-administratör
   • Tävlingskontroll, inkl. checklista för tävlingskontrollant
   • Bankontroll, inkl. checklista för bankontrollant
   • Kartkontroll, inkl. checklista för kartkontrollant
  • Avsnittet om SOFT:s styrelse och SOFT-representation vid nivå 1-tävling utgår. Detta rör endast SM och USM och står redan med i de särskilda förutsättningar som finns framtagna för SM- och USM-arrangörer.
 • Färre sidor
  • Antalet sidor är numera 70, jämfört med tidigare 86 sidor. Tillkommer gör fortfarande kapitlet Definitioner och förkortningar, samt sidan ”Uppdateringar i denna version”.
Övriga uppdateringar

 • Ansökan och tilldelning
  • Sida 16. Tydliggjort hur ansökan och tilldelning av tävlingar går till.
 • Förvärvade kunskaper
  • Sida 20. Denna information fanns tidigare på hemsidan med hänvisning från regelverket.
 • Samråd och hänsyn
  • Sida 21. Informationen om regioner har plockats bort då Naturvårdsverkets nya Vägledning för arrangemang i naturen numera gäller. Hänvisning finns till vägledningen på SOFT:s sida.
 • Godkänd orienteringsskärm och reflexstav
  • Sida 36. Denna information fanns tidigare på hemsidan med hänvisning från regelverket, men ligger nu med som en anvisning i regelverket.
 • Åtgärder vid regelöverträdelser
  • Sida 67. Avsnittet ”Deltagarens allmänna ansvar” i anvisningarna har flyttat in som en inledande kommentar till kapitlet ”Åtgärder vid regelöverträdelser”.

Ladda ner regelverketDet nya regelverket för orienteringslöpning laddas ner från sidan Regelverket på SOFT:s hemsida. Sidan hittas antingen under Utöva & Följ > Tävla: Dokument & stöd, eller under Förening > Arrangör: Dokument & stöd.

- Regelverket på SOFT:s hemsida (ingång tävlande)
- Regelverket på SOFT:s hemsida (ingång arrangör)

Motsvarande dokument för SkidO, MTBO och PreO, ett per gren, kommer att tas fram under 2023.

Läs mer om regelverketAllt om regelverket i övrigt går att nå på sidan om regelverket via länkarna ovan.

Frågor och rapportering av felaktigheterVid frågor, eller upptäckta felaktigheter, kontakta Niklas Wrane på e-post niklas.wrane@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter