Svensk Orientering logotyp
22.12.2021

Nya rekommenderade segrartider för OL, MTBO och SkidO från 1 januari 2022

Orientering
Nu är de nya rekommendationerna för segrartider klara och anvisningarna för de tre grenarna är uppdaterade. Rekommendationerna gäller från och med 1 januari 2022 (OL och MTBO) respektive 1 oktober 2022 (SkidO).

På styrelsemötet i mars 2021 beslutade förbundsstyrelsen att lika beräknade segrartider skulle införas i åldersklasserna D/H35 och uppåt. Efter det tog kansliet fram konkreta förslag för de olika grenarna. Förslagen presenterades i en nyhet under Förbundsnytt och skickades ut på remiss till ordföranden och tävlingsansvariga i distrikten. Ett tiotal distrikt och tjugotalet individer återkom med synpunkter. Förslagen har även diskuterats med MTBO- resp. SkidO-gruppen. Därefter har förslagen reviderats och på styrelsemötet 29 november tog förbundsstyrelsen beslut om att dessa ska börja gälla från och med nästa år. Huvudsyftet är att säkerställa likvärdighet mellan män och kvinnor i motsvarande åldersklasser med hjälp av rekommenderade segrartider.

Övergångsperiod under 2022

De nya rekommendationerna träder i kraft den 1 januari 2022 (OL och MTBO) respektive 1 oktober 2022 (SkidO). I de fall dessa förändringar ännu inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av anvisningarna tillämpas under en övergångsperiod fram till den 31 december 2022 (OL och MTBO) respektive fram till den 30 september 2023 (SkidO).   

Digitalt informationsmöte 17 januari kl. 20.00

Måndagen den 17 januari klockan 20.00 bjuder SOFT in till en digital infoträff där vi går igenom rekommendationerna och ger möjlighet att ställa frågor. Träffen vänder sig i första hand till dig som är banläggare, tävlingsansvarig eller tävlingsledare, men andra intresserade är välkomna att lyssna.

  • Anmäl dig till träffen här 

Träffen hålls i verktyget Microsoft Teams. Länk till själva träffen skickas ut till alla anmälda senast under fredagen den 14 januari.

Anvisningar och stöddokument

Anvisningar och stöddokument för de tre grenarna är uppdaterade och finns för nedladdning

För OL har kansliet också tagit fram tabeller över genomsnittliga km-tider på distriktsnivå.

Distriktstabeller

Kommentarer till de grenspecifika anvisningarna

Utgångspunkten för alla tre grenar är att tävlingar ska erbjuda attraktiva banor för alla och att kvinnor och män i motsvarande ålder ska ha lika långa tävlingstider. Rekommendationerna är satta utifrån statistik över genomsnittliga segrartider. Banläggningen ska utgå från rekommenderade segrartider och terrängen och segrartiderna ska styra banlängderna. I kommunikation riktad mot deltagare bör banlängder fortfarande anges. Det är viktigt att bibehålla distansernas särart och det ska finnas en tydlig skillnad i banlängd mellan de olika distanserna.

OL

Hittills har OL enbart haft lika beräknade segrartider som komplement till angivna banlängder för elitklasserna i D/H18 – D/H21. För övriga åldersklasser har beräknad segrartid grundats enbart på banlängd. I åldersklasserna D/H10 – D/H16 samt D/H85 – D/H95 har damer och herrar i motsvarande ålder lika långa banlängder med ett undantag; D/H16 på långdistans, där banlängden i H16 är 500 m längre jämfört med D16. Dessa åldersklasser behåller banlängd som mått på likvärdighet och behåller nuvarande banlängder.

I åldersklasserna D/H35-D/H80 utgår de rekommenderade banlängderna från en fallande skala där skillnaderna i banlängd mellan dam- och herrklass i motsvarande åldersklass minskar i takt med ökad ålder. I dessa åldersklasser har utgångspunkten varit att bibehålla en fallande skala för banlängderna utifrån genomsnittliga kilometertider på riksnivå.

Då nuvarande rekommendationer för åldersintervallet D/H18 – D/H21 enbart gäller elitklasser har rekommendationerna utvidgats till att även omfatta D/H18 – D/H21.

I samband med övergång från banlängder till lika beräknade segrartider tas +-20%-regeln gällande avvikelser i banlängd bort. I kommunikation med deltagarna bör banlängd fortfarande anges.

För sprint är rekommendationen en beräknad segrartid på 12 minuter för D/H16 och yngre respektive 12–15 minuter för D/H18 och äldre.  

För medeldistans är utgångspunkten att bibehålla en fallande skala för banlängderna utifrån genomsnittliga kilometertider på riksnivå för åldersklasserna D/H35 och uppåt. En simulering av segrartidernas påverkan på nuvarande banlängder i de olika klasserna visar att det rör sig om små justeringar om maximalt 0,5 km förändring. En generell riktlinje är att banlängden i herrklasserna bör vara ca +1,0 km längre än för motsvarande åldersklass för damer.

För långdistans är utgångspunkten att bibehålla en fallande skala för banlängderna utifrån genomsnittliga kilometertider på riksnivå för åldersklasserna D/H35 och uppåt. En simulering av segrartidernas påverkan på nuvarande banlängder i de olika klasserna visar att det rör sig om justeringar om 0,5–1,5 km. Här är det svårare att ge några generella riktlinjer om skillnader mellan banlängder i herr- respektive damklasser. Detta är något som banläggarna får bestämma utifrån det aktuella terrängområdet.

Ultralång justeras utifrån att segrartiderna bör ligga i spannet 150%-200% av segrartiden för långdistans.

MTBO

MTBO använder redan rekommenderade segrartider för samtliga åldersklasser och distanser. För att övergångarna mellan olika åldersklasser ska bli rimliga beslutades det under processens gång, i samråd med MTBO-gruppen, att utvidga rekommendationerna till att även omfatta ungdoms-, junior- och seniorklasser.

Det fanns också ett starkt önskemål från svensk MTBO om att så långt det är möjligt följa IOF:s rekommendationer för att bevara vår konkurrenskraft internationellt.

Sprint och medeldistans har redan likvärdiga segrartider idag. Här har endast smärre justeringar gjorts.

Masstart justeras för att skapa likvärdiga segrartider mellan dam- och herrklasser. Generellt förlängs de rekommenderade tider för både damer och herrar med mellan 5–25 minuter.

Långdistans justeras för att skapa likvärdiga segrartider mellan dam- och herrklasser. Generellt förlängs rekommenderade tider för både damer och herrar med 10–25 minuter.

För långdistans införs även rekommendationer för förkortad långdistans. Förkortad långdistans får cirka 20 procent kortare segrartider men bibehåller distansens särart.

Det är viktigt att det arrangeras långdistanstävlingar och arrangören bör i första hand utgå från de rekommenderade segrartiderna för långdistans. Rekommendationerna för förkortad långdistans bör i första hand användas i de fall tävlingsområdet inte tillåter en fullvärdig långdistans.

Ultralång behåller nuvarande rekommendation om en förlängd segrartid om cirka 60 procent jämfört med långdistans.

SkidO

SkidO har idag rekommenderade segrartider för samtliga åldersklasser och distanser. För att övergångarna mellan olika åldersklasser ska bli rimliga beslutades det under processens gång, i samråd med SkidO-gruppen, att utvidga rekommendationerna till att även omfatta ungdoms-, junior- och seniorklasser.

Sprint och medeldistans har redan likvärdiga segrartider idag. Här har endast smärre justeringar gjorts.

Långdistans justeras för att skapa likvärdiga segrartider mellan dam- och herrklasser. Generellt förlängs rekommenderade tider för både damer och herrar med 5–25 minuter.

Ultralång behåller nuvarande rekommendation om en segrartid om ca 150 procent jämfört med långdistans.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter