Svensk Orientering logotyp
05.10.2017

Fel i Sportident-enheter, vad gäller?

Orientering
Det har identifierats ett fel i Sportidents kontrollenheter, vilket i sällsynta fall kan innebära att en stämpling inte tar, trots att enheten piper och blinkar. Här följer information om vad som gäller.

Bakgrund

I ett fåtal fall har det identifierats att en stämpling inte registrerats i Sportident-brickan, trots att den tävlande menat att kontrollenheten pipit och blinkat. Att den tävlande fått bekräftelse har också visat sig stämma då stämplingen har funnits med vid arrangörens utläsning av enhetens alla stämplingar.

Det kanske mest uppmärksammade fallet är Tove Alexandersson som på sistasträckan för Stora Tuna på årets SM-stafett (2017) först blev ej godkänd pga saknad stämpling, men där det senare visade sig att det var ett fel i kontrollenheten och att hennes stämpling fanns lagrad där.

Vad säger regelverket?

Enligt regelverket är inte arrangören skyldig att vidta åtgärder då en stämpling saknas i brickan.

I TR 5.7.7 går att utläsa:

”Kontrollstämpling ska ske på föreskrivet sätt. Den tävlande ska förklaras ej godkänd om det elektroniska eller manuella kontrollkortet saknas vid målgång.”.

Vidare står det i tävlingsanvisningarna (avsnitt 5.6):

//…

Ej godkänd och tekniskt fel vid kontrollstämpling

Tekniskt fel, konstaterat eller förmodat, i arrangemangets elektroniska utrustning ska inte automatiskt medföra att den tävlande underkänns. Om det utan rimligt tvivel kan antas att den tävlande stämplat vid en viss kontroll, får tävlingsledningen godkänna löpningen trots att elektronisk registrering från kontrollen saknas i kontrollkortet.

…//

Hur ska vi som arrangör förhålla oss till regelverket och hur ska vi agera på vår tävling?

Givet att vi nu vet att det finns ett känt fel i systemet, samt att det troligen är få arrangörer som berörs, är vår rekommendation att kontrollera aktuella enheter i misstänkta fall. Eftersom kontrollenheterna ändå ska plockas in efter tävlingen och det vid utläsningen framgår vilken kontrolls enheter det gäller, är det en relativt enkel och snabb process att kontrollera.

Att kontrollera enheterna innebär visst extraarbete, men vi tror att ett vänligt bemötande och hög servicegrad kommer att skapa stort värde för såväl den tävlande som för arrangören.

Observera att detta fel även tycks kunna inträffa vid målstämplingar. Som arrangör, tänk då på att om den tävlande målstämplar igen så kommer måltiden för målgång nummer två vara den enda måltid som finns i brickan, medan tiden för den första målgången enbart finnas kvar i målenhetens backupminne.  

Vad gäller på 25manna?

SOFT har fört en dialog med 25manna-arrangören och det finns nu en skrivning som arrangörerna gått ut med.

I korthet går den ut på att man har förhöjd beredskap under årets 25manna-helg för att vid behov kunna läsa av enheter. Om stämpel saknas anges först den tävlande som ej godkänd, men skulle det visa sig att stämpeln finns i enheten ändras resultatet till godkänd.

Läs hela skrivningen på 25mannas hemsida.

Vad gör Sportident?

SOFT för en dialog med Sportident som låter meddela följande:

  • Att man fått in ett antal kända fall där felet identifierats.
  • Att det med tanke på att det inträffar relativt sällan är svårt, för att inte säga omöjligt, att reproducera felet.
  • Att man kommer att göra om programvaran i enheterna helt från början. Arbetet beräknas bli klart runt nyår 2017-2018.  

Är Sportident-systemet fortfarande godkänt att använda vid tävling?

Ja, det är det. Sportidents stämplings- och tidtagningssystem uppfyller fortfarande de krav som SOFT menar ska finnas för att få användas vid tävlingar i Sverige. Det förutsätter att man tar till sig och uppdaterar de kända fel som identifieras i systemet och det är SOFT:s mening att Sportident gör.

SOFT utvärderar kontinuerligt godkänd hård- och mjukvara och för samtidigt en fortlöpande dialog med utvecklarna av systemen.

Frågor

Har du frågor besvaras dessa av undertecknad.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter