Svensk Orientering logotyp
14.09.2018

USM - Minnesanteckningar från ledarsamling

Orientering
Ledarsamlingen på USM är ett tillfälle då USM-ledarna kan ge synpunkter på arrangemanget och diskutera dess former. Här följer anteckningar från mötet i Luleå i samband med årets USM.

Ledarsamlingen i samband med USM är inte beslutsfattande. SOFT:s representanter inhämtar synpunkterna och behandlar dem utifrån SOFT:s stadgar, regelverket och organisatoriska arbetsordning.

I den här nyheten vill vi dela med oss vad som diskuterades i samband med årets tävling i Luleå. Minnesanteckningarna innehåller synpunkter som inkom under samlingen, samt kommentarer från SOFT i blått. Nedan summmering finns också i dokumentform via denna länk 

Minnesanteckningar

 • Svårighetsgraden – har varit för svårt de senaste åren

Synpunkt: Svårighetsgraden på USM:s långdistans har de senaste åren varit svart. Banorna ska vara violetta eftersom det är den nivå USM-deltagarna tävlar på i vanliga fall. De kan inte förväntas behärska en annan nivå än violett. De bästa vinner ändå och de som är ute längst avskräcks förhoppningsvis inte.

Kommentar från SOFT: Banorna ska vara lila på långdistansen. SOFT ser till att arrangörsanvisningarna tydliggörs och att det följs upp vid uppstarsmöten där tävlingsledare, banläggare och arrangörscoach är med.

 • Startdjupet – hur många kan vi bli?

Synpunkt: Diskuterades utifrån olika infallsvinklar. Konsensus blev att samlingen vill ge fler ungdomar möjlighet att vara med på USM, men att det i så fall behövs kreativa lösningar för att långdistansen inte ska bli så utdragen. Det nämndes olika typer av banläggning för att förhindra häng-/kompislöpning vid kortare startmellanrum. Vidare förslogs att införa kortklasser (ej SM-klass) på långdistansen för att möjliggöra för fler ungdomar att vara med på USM-helgen.

Kommentar från SOFT: Tas med i en större utredning, se övergripande hantering längre ned.

 • Startordning – önskemål att låta distrikten välja

Synpunkt: Möjlighet att kunna välja startordning, t ex tidig, mellan eller sen startgrupp, har diskuterats genom åren. Finns olika aspekter på detta. Frågor som behöver beaktas är vad syftet med att ha möjlighet att välja startordning är och om den införs, hur den görs rättvis.

Kommentar från SOFT: Tas med i en större utredning, se övergripande hantering längre ned.

 • Kartskalan – önskemål om 10 000-del på långdistansen

Synpunkt: 1:15 000 på långdistansen har ifrågasatts de senaste åren. SOFT:s representant förklarade att kartskalan för olika klasser och distanser styrs av regelverket.

Kommentar från SOFT: En motion om kartskalan i D/H16 var uppe på förbundsmötet 2018, där förbundsstyrelsen föreslog att låta frågan ingå i uppdraget för den arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda kartskalan för äldre. Förbundsmötet beslutade i enighet med styrelsen.

 • Vätska – finns behov på långdistansen

Synpunkt: Behov av vätska på långdistansen. Enighet om att det behövs eftersom många är ute länge.

Kommentar från SOFT: Förs in i anvisningarna och meddelas kommande arrangörer.

 • Ledarsamlingen – agenda och former

Synpunkt: Agenda för samlingen efterfrågas. En del distrikt uttrycker en förväntan om att kunna behandla ärenden på ledarsamlingen. SOFT:s representant berättade att det historiskt har funnits en distriktsledarträff för ungdomsansvariga där USM diskuterats och där representanterna haft mandat att föra distriktets talan. Träffen genomfördes ett antal månader efter USM och ofta i samband med SOFT:s barn- och ungdomskonferenser. Det har varit barn- och ungdomsansvarig som kallat till den och mötet har följt en i god tid kommunicerad dagordning. Vid dessa har en representant från styrelsen närvarat.

Kommentar från SOFT: SOFT:s tillträdande barn- och ungdomsutvecklare får i uppgift att se över formerna för såväl ledarsamlingen som alternativ för att ersätta distriktsledarträffen.

 • Banlängder – för långa banor på långdistansen?

Synpunkt: Någon/några tyckte att det var för långa banor på långdistansen. Diskussionen gled över i tid i skogen och svårighetsgraden som inte följde klassindelningen. Det hänvisades till stegringen i banlängd för dem som går upp i juniorklass.

Kommentar från SOFT: Banlängderna som vi har idag är väl anpassade. Svårighetsgraden ska vara lila.

 • Karantän – behov på långdistansen?

Synpunkt: På långdistansen fick alla tävlande vistas på arenan innan start, vilket några ansåg att de sent startande kan ha fördel av.

Kommentar från SOFT: Vi kommer inte att införa karantän för långdistansen. Sportslig rättvisa på långdistansen kan säkerställas genom att kartorna samlas in och genom att tävlande och ledare följer tävlingsreglerna. Karantän är funktionärskrävande och kräver noggrann logistik. De ungdomar som blivit slumpmässigt tillfrågade tycker det är tråkigt om det införs karantän på långdistansen eftersom det innebär att de inte får umgås med varandra. Sent startande kan inte heller heja fram tidigt startande.


 Andra inkomna synpunkter

Under helgen iakttog SOFT:s representanter (från kansli och styrelse, samt arrangörscoacher) saker för förbättringar. Det inhämtades också önskemål rörande praktiska delar kring arrangemanget från deltagare, ledare, arrangören och andra närvarande. Dessa sammanfattas här nedan ihop med kommentarer på hur de hanteras.

 • Önskemål om angiven lokalstorlek och val av tidpunkt för ledarsamlingen för att hinna ge ungdomarna information inför distriktsstafetten efter samlingen.

  Kommentar från SOFT: Förtydligas i anvisningarna för USM.
 • Önskemål om deltagarbrickor, alternativt band, som visar namn ihop med funktion eller distrikt på framsidan och programmet på baksidan.

  Kommentar från SOFT: Införs i anvisningarna för USM som råd till kommande arrangörer.
 • Möjlighet att kunna delge information från orienteringsgymnasierna – tält och bord, samt möjlighet för gymnasierepresentanterna att förbeställa mat.

  Kommentar från SOFT: Läggs till i anvisningarna där vi också inkluderar matbeställning för SOFT:s representanter på plats.
 • Önskemål från nästkommande arrangör att förstå och vägledning om dimensionering av vatten, förbrukningsvaror, marka/kiosk. 

  Kommentar från SOFT: Kompletteras ytterligare i anvisningarna och lyfts med kommande arrangör.
 • Önskemål om att tidigarelägga anmälans öppnande och sista anmälningsdag.

  Kommentar från SOFT: Ses över.
 • Önskemål om förbättrad likviditet för arrangören som ligger ute med mycket pengar för kost och logi.

  Kommentar från SOFT: Lösningar ses över.
 • Önskas rättvisare startnummerordning i distriktsstafetten (har visst varit bokstavsordning vid flera tillfällen).

  Kommentar från SOFT: Rekommendation för startnummerordning finns redan i anvisningarna.

 Regelärende på distriktsstafetten

Vidare uppstod ett regelärende rörande lagsammansättningen till söndagens distriktsstafett.

Västergötland och Östergötland hade 15-åringar på 16-årssträckor i sina förstalag. Andra distrikt har tolkat det som att man inte toppar förstalagen, andralagen etc. utan att det i första hand ska bildas lag med deltagare som har rätt ålder. När personer med rätt ålder inte räcker till för att besätta lagen bildar man sedan lag där 15-åringar eller underåringar tar 16-årssträckor. Skrivningen ger dock tolkningsutrymme och tävlingsledningen valde att avslå anmälan som inkommit.

Kommentar från SOFT: Vad vill vi med distriktsstafetten? Vad vill ungdomarna? Arrangören har sammanfattat sina tankar och dessa kommer att beaktas när frågan utreds enligt nedan. 


 

Övergripande utredning som kommer göras under året

De övergripande frågorna; - Vad vill vi med USM? och - Vad vill vi med distriktsstafetten?, kommer SOFT:s tillträdande barn- och ungdomsansvarig att ta ansvar för att behandla. Det är frågor som behöver diskuteras och i demokratisk ordning behandlas i distrikten. Ungdomarnas åsikter är viktiga att inhämta. Syftesbeskrivningar kommer att definieras baserat på vad Svensk orientering vill. Frågan om startordning kan behandlas när syftet är definierat.

Moderator från SOFT var Jenny Håkansson. 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter